Lagar och normer

Beställaren av en webbtjänst och utvecklarna av tjänsten ska bekanta sig med lagstiftning om tillgänglighet. Bild: Shutterstock

Beställaren av en webbtjänst och utvecklarna av tjänsten ska bekanta sig med lagstiftning om tillgänglighet och om vad lagen förutsätter av webbtjänsten.

Det är skäl att också användarna av webbtjänsten bekantar sig med lagstiftningen, så att de känner till sina egna rättigheter.

Lagen förpliktar till att göra webbsidor tillgängliga

Enligt diskrimineringslagen ska producenter av tjänster för allmänheten göra sina webbsidor tillgängliga för alla.

Om exempelvis användare med olika slag av funktionsnedsättning inte kan använda en webbtjänst, kan de hänvisa till diskrimineringslagens moment om förbud mot diskriminering och om rimliga anpassningar.

På basis av diskrimineringslagen kan producenter av webbtjänster åläggas att göra rimliga anpassningar i sina tjänster, så att alla kan använda dem på ett jämlikt sätt.

I EU:s tillgänglighetsdirektiv från 2016 åläggs alla aktörer inom den offentliga sektorn att göra sina webbtjänster och mobila applikationer tillgängliga. I Finlands nationella lagstiftning ingår tillgänglighetsdirektivet som lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

EU:s kommande tillgänglighetsdirektiv fastställer att också fysiska produkter och tjänster ska vara åtkomliga och tillgängliga. Tillgänglighetsdirektivet gäller också privata produkter och tjänster.

Förvaltningslagen ålägger myndigheter att producera tjänster på ett sådant sätt att de är tillgängliga för alla på ett jämlikt sätt. Tjänsterna ska produceras så att de är tillgängliga för specialgrupper i samhället. Myndigheterna ska också använda ett sakligt, klart och begripligt språk.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster

Information om EU:s tillgänglighetsdirektiv, som gäller den offentliga sektorns webbsidor och mobila applikationer.

Den europeiska standarden EN 301 549

Information om standarden EN 301 549, som gäller anskaffningar av IKT-produkter inom den offentliga sektorn.

Tillgänglighetsdirektivet

Information om tillgänglighetsdirektivet, som gäller tjänster för allmänheten.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Information om FN:s funktionshinderkonvention, som förbjuder diskriminering på grund av funktionsnedsättning.

Diskrimineringslagen

Information om jämlikhet, rimliga anpassningar och deras betydelse för användare och serviceproducenter.

Publicerat: