Selkeästi meille -tunnus

Selkeästi meille -tunnus, jossa neliön sisällä teksti, Tämä palvelu on selkeästi meille.

Sel­keäs­ti meil­le -han­ke (2020–2023) ar­vioi kog­ni­tii­vis­ta saa­vu­tet­ta­vuut­ta ja myön­tää Tämä pal­ve­lu on sel­keäs­ti meil­le -tun­nus­ta ar­vioin­tei­hin osal­lis­tu­vil­le verk­ko­pal­ve­luil­le. Ar­vioin­nit te­kee saa­vu­tet­ta­vuus­tii­mi, jo­hon kuu­luu kak­si ko­ke­mus­asian­tun­ti­jaa ja hei­dän työ­tään koor­di­noi­va saa­vu­tet­ta­vuus­koor­di­naat­to­ri.

Sel­keäs­ti meil­le -han­ke on val­ta­kun­nal­li­nen Ke­hi­tys­vam­ma­tu­ki 57 ry:n ja Ke­hi­tys­vam­ma­lii­ton yh­teis­han­ke.

Ar­vioin­ti on avoin kai­kil­le toi­mi­joil­le

Ar­vioin­tei­hin voi­vat ha­kea mu­kaan kai­ken­lai­set or­ga­ni­saa­tiot, ku­ten yh­dis­tyk­set, yri­tyk­set ja jul­ki­set toi­mi­jat. Verk­ko­pal­ve­lu voi olla esi­mer­kik­si net­ti­si­vu, mo­bii­li­so­vel­lus tai muu säh­köi­nen pal­ve­lu, ku­ten li­pun­myyn­ti­lai­te. Han­ke te­kee ar­vioin­te­ja ke­vää­seen 2022 asti. Ar­vioin­ti on or­ga­ni­saa­tiol­le mak­su­ton.

Mitä ar­vioin­neis­sa ta­pah­tuu?

Saa­vu­tet­ta­vuus­tes­taa­ji­na työs­ken­te­le­vät ko­ke­mus­asia­ntun­ti­jat te­ke­vät verk­ko­pal­ve­lus­sa teh­tä­viä, joi­den avul­la verk­ko­pal­ve­lun kog­ni­tii­vi­sen saa­vu­tet­ta­vuu­den on­gel­mia saa­daan nä­ky­vik­si. Ar­vioin­nis­sa hyö­dyn­ne­tään hank­kees­sa koos­tet­tua kog­ni­tii­vi­sen saa­vu­tet­ta­vuu­den kri­tee­ris­töä, jon­ka ke­hi­tys­työ jat­kuu koko hank­keen ajan. Pro­ses­siin kuu­luu tes­tauk­sen ja ar­vioin­nin li­säk­si alku- ja lop­pu­ta­paa­mi­nen sekä pa­lau­te­ky­se­ly. Ar­vioin­ti­pro­ses­si kes­tää noin kuu­kau­den.

Han­ke ei ar­vioi tek­nis­tä saa­vu­tet­ta­vuut­ta

Ar­vioin­ti kes­kit­tyy kog­ni­tii­vi­seen saa­vu­tet­ta­vuu­teen eli sii­hen, että verk­ko­pal­ve­lua on help­po käyt­tää ja siel­lä ole­vaa tie­toa on help­po ym­mär­tää. Saa­vu­tet­ta­vuus­tii­mi ei ar­vioi verk­ko­pal­ve­lui­den tek­nis­tä eli di­gi­pal­ve­lu­lain vaa­ti­mus­ten mu­kais­ta saa­vu­tet­ta­vuut­ta.

Tun­nus vies­tii kog­ni­tii­vi­sen saa­vu­tet­ta­vuu­den tär­key­des­tä

Ar­vioin­tiin osal­lis­tu­nut or­ga­ni­saa­tio saa mo­ni­puo­li­sen ar­vion verk­ko­pal­ve­lun­sa kog­ni­tii­vi­ses­ta saa­vu­tet­ta­vuu­des­ta sekä kon­kreet­ti­sia suo­si­tuk­sia sen pa­ran­ta­mi­seen. Ar­vioin­tiin osal­lis­tu­neet ja kog­ni­tii­vi­seen saa­vu­tet­ta­vuu­teen myön­tei­ses­ti suh­tau­tu­vat ta­hot voi­vat saa­da käyt­töön­sä hank­keen myön­tä­män Tämä pal­ve­lu on sel­keäs­ti meil­le -tun­nuk­sen. Tun­nuk­sen saa­nut or­ga­ni­saa­tio on edel­lä­kä­vi­jä vies­ties­sään kog­ni­tii­vi­sen saa­vu­tet­ta­vuu­den tär­key­des­tä.

Ha­ke­mi­nen ar­vioin­tiin

Saa­vu­tet­ta­vuus­tii­mi ar­vioi hank­keen ai­ka­na noin 15 verk­ko­pal­ve­lua. Vii­mei­set ar­vioin­nit teh­dään ke­vään 2022 ai­ka­na. Li­sä­tie­toa ar­vioin­tiin ha­ke­mi­ses­ta hank­keen net­ti­si­vul­ta sel­keäs­ti­meil­le.fi.

Julkaistu: