Arviointipalvelut

Mies katselee näytöltä verkkosivuja.
Kuva: iStock

Teem­me verk­ko­si­vus­to­jen saa­vu­tet­ta­vuu­den ar­vioin­te­ja. Ar­vioin­neis­sam­me pää­pai­no on si­vus­to­jen kog­ni­tii­vi­ses­sa saa­vu­tet­ta­vuu­des­sa, help­po­käyt­töi­syy­des­sä ja ym­mär­ret­tä­vyy­des­sä. Li­säk­si teem­me tek­ni­sen saa­vu­tet­ta­vuu­den WCAG 2.1 -ar­vioin­te­ja osa­na si­vus­to­jen laa­jem­paa ke­hit­tä­mis­työ­tä.

Ar­vioin­tim­me var­mis­ta­vat, että mah­dol­li­sim­man moni käyt­tä­jä voi käyt­tää verk­ko­pal­ve­lu­ja vai­vat­to­mas­ti ja yh­den­ver­tai­ses­ti riip­pu­mat­ta vam­mois­ta, toi­min­ta­ra­joit­teis­ta tai iän tuo­mis­ta haas­teis­ta.

Verk­ko­si­vus­to­jen saa­vu­tet­ta­vuut­ta ja help­po­käyt­töi­syyt­tä ar­vioi­vat saa­vu­tet­ta­vuus- ja käy­tet­tä­vyy­sa­lal­la pit­kään työs­ken­nel­leet ja ai­hee­seen pe­reh­ty­neet am­mat­ti­lai­sem­me. Par­haan lop­pu­tu­lok­sen var­mis­ta­mi­sek­si ar­vioin­tiin osal­lis­tuu usei­ta saa­vu­tet­ta­vuu­den asian­tun­ti­joi­ta.

Mitä teem­me?

Saa­vu­tet­ta­vuu­den ar­vioin­tiin si­säl­tyy

  • si­vus­ton saa­vu­tet­ta­vuu­den ja help­po­käyt­töi­syy­den kar­toi­tus
  • mah­dol­lis­ten on­gel­mien ra­por­toin­ti
  • kor­jauseh­do­tus­ten laa­ti­mi­nen
  • pal­ve­lun tar­kas­ta­mi­nen asiak­kaan te­ke­mien kor­jaus­ten jäl­keen.

Ar­vioin­ti­pal­ve­lu­jen avul­la voit var­mis­taa esi­mer­kik­si, että

  • pal­ve­lun käyt­tö toi­mii ylei­sim­mil­lä avus­ta­vil­la tek­no­lo­gioil­la
  • pal­ve­lut ovat help­po­käyt­töi­siä ja kog­ni­tii­vi­ses­ti saa­vu­tet­ta­via
  • pal­ve­lu täyt­tää saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set, jot­ka ovat mu­ka­na lais­sa di­gi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den tar­joa­mi­ses­ta.

Tar­jol­la on myös seuraavia li­sä­pal­ve­lu­ja:

  • Pal­ve­lun si­säl­lön sel­key­den ja ym­mär­ret­tä­vyy­den tar­kis­tus.
  • Apua sel­ko­kie­lis­ten si­säl­tö­jen tuot­ta­mi­seen yh­teis­työs­sä Sel­ko­kes­kuk­sen kans­sa.

Yh­tey­de­no­tot ja tar­jous­pyyn­nöt

Mar­jo Ti­mo­nen
mar­jo.ti­mo­nen@kvl.fi
09 3480 9223

Julkaistu: