Ohjeita ja oppaita

Kuva: Shutterstock

Täl­tä si­vul­ta löy­dät oh­jei­ta ja op­pai­ta saa­vu­tet­ta­vien verk­ko­si­vus­to­jen te­ke­mi­seen. Käy­tä ja hyö­dyn­nä oh­jei­ta verk­ko­si­vus­ton suun­nit­te­lus­sa, ke­hit­tä­mi­ses­sä ja ar­vioin­nis­sa. Osit­tain oh­jei­ta voi ja kan­nat­taa hyö­dyn­tää myös mo­bii­li­so­vel­lus­ten ke­hi­tyk­ses­sä.

WCAG 2.1 on saa­vu­tet­ta­vien verk­ko­si­vus­to­jen te­ke­mi­seen ja ar­vioin­tiin ylei­sim­min käy­tet­ty oh­jeis­tus. Sitä käytetään myös toistaiseksi poh­ja­na saa­vu­tet­ta­vuus­lain­sää­dän­nöl­le. WCAG-ohjeistuksen uusin versio on WCAG 2.2, joka julkaistiin 5.10.2023.

Saa­vu­tet­ta­vien verk­ko­si­vu­jen suun­nit­te­luop­paa­seen olem­me koon­neet yh­teen oh­jei­ta ja vink­ke­jä, joi­den avul­la verk­ko­si­vuis­ta voi teh­dä saa­vu­tet­ta­vuu­del­taan ja käy­tet­tä­vyy­del­tään pa­rem­mat kai­kil­le käyt­tä­jil­le. Suun­nit­te­luop­paa­seen kan­nat­taa tu­tus­tua jo en­nen kuin verk­ko­si­vus­toa ale­taan suun­ni­tel­la ja ke­hit­tää. Pi­kaop­paat ovat muistia tukevia listauksia saavutettavuudesta.

Pikaoppaat on laadittu verkkosivuprojektien eri rooleissa työskenteleviä ammattilaisia varten.

Sel­ko­kie­li verk­ko­si­vuil­la -sivu an­taa tie­toa sel­ko­kie­les­tä ja vink­ke­jä sii­tä, mi­ten si­vu­jen si­säl­lös­tä teh­dään mah­dol­li­sim­man ym­mär­ret­tä­vää.

Saa­vu­tet­ta­vuu­den ar­vioin­ti -osiois­sa on oh­jei­ta verk­ko­si­vus­ton saa­vu­tet­ta­vuu­den ar­vioin­tiin. Verk­ko­si­vus­ton saa­vu­tet­ta­vuut­ta kan­nat­taa ar­vioi­da sen koko elin­kaa­ren ajan.

So­si­aa­li­nen me­dia -osios­sa ker­ro­taan vink­ke­jä, joi­den avul­la jul­kai­suis­ta saa teh­tyä saa­vu­tet­ta­via.

WCAG 2.2 -saavutettavuusohjeet

WCAG 2.2 on World Wide Web Consortiumin (W3C) laatima ohjeistus, joka sisältää saavutettavan verkkosisällön periaatteita, yleisiä ohjeita ja testattavia onnistumiskriteerejä.

Saavutettavien verkkosivujen suunnitteluopas

Selkeät ja konkreettiset ohjeet verkkosivujen kehityksen parissa työskenteleville.

Pikaoppaita saavutettavuuteen

Pikaoppaita ja muistilistoja verkkosivujen suunnittelijoille, koodaajille, sisällöntuottajille, arvioijille ja kaikille saavutettavuudesta kiinnostuneille.

Verkkosivujen helppokäyttöisyys

Vinkkejä helppokäyttöisen verkkopalvelun tuottamiseen.

Selkokieli verkkosivuilla

Ohjeita selkokielisen verkkosivuston tai sivuosion rakentamiseen.

Saavutettavuuden arviointi

Ohjeita saavutettavuuden arvointiin eri menetelmillä.

Sosiaalisen median saavutettavuus

Ohjeita eri sosiaalisen median palveluihin.

Julkaistu: