Dataskyddsmeddelande, respons till Papunet

Denna dataskyddsbeskrivning förklarar vilka personuppgifter som samlas in från användare vid insändande av respons och vad som görs med dessa personuppgifter.

Allmän dataskyddsförordning (EU 679/2016)

1. Registeransvarig

Kehitysvammaliitto ry / Papunet-verkkopalvelut
Organisationsnummer: 0116608-8
Linnoitustie 2 B
02600 ESBO
Telefon: (09) 348 090 (växel)

2. Kontaktperson för frågor om registret

Namn: Sami Älli
Telefon: (09) 348 090 (växel)
E-post: sami.alli@kvl.fi

Av kontaktpersonen kan du begära ytterligare information om detta meddelande eller användningen av dina personuppgifter.

3. Dataskyddsombud

Namn: Marko Peltomäki
Telefon: (09) 3480 9262
E-post: marko.peltomaki@kvl.fi

4. Registerbeteckning

Papunet respons

5. Rättslig grund och ändamål för behandlingen av personuppgifter

Grunden för behandlingen av personuppgifter är användarens samtycke.

Registeruppgifterna används för att behandla respons och vid behov för kommunikation med den som har lämnat respons.

6. Innehåll i registret, uppgifter som lagras

E-postadress
IP-adress via vilken responsen skickats

7. Regelmässiga informationskällor

Uppgifter i detta register samlas in när kunder skickar respons till Papunet.

8. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES, och de delas inte med utomstående, förutom den server som administreras och säkras av vår tjänsteleverantör där personuppgifterna lagras.

Uppgifter kan dock lämnas ut i enlighet med krav från behöriga myndigheter eller andra instanser i enlighet med gällande lagstiftning.

9. Principer för registerskydd och datalagring

Manuella uppgifter upprätthålls inte. Registret skyddas med moderna tekniska lösningar (brandväggar, personliga användaridentiteter och lösenord, andra tekniska lösningar från tjänsteleverantören).

Endast de personer som är anställda av Kehitysvammaliitto och som behöver dessa uppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter, har tillgång till registret. Dessa personer har tystnadsplikt och har egna personliga användaridentiteter och lösenord. Uppgifterna sparas tills användaren själv begär att de raderas, enligt kontaktinformationen i punkt (2).

10. Rätt till insyn, rätt att invända och att bli borttagen ur registret

Den registrerade har rätt att granska de uppgifter som registrerats om dem i personregistret och begära rättelse eller borttagning av felaktig information om det finns lagliga skäl för det. Den registrerade har också rätt att återkalla sitt samtycke eller ändra det.

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen (EU 679/2016) har den registrerade rätt att invända mot eller begära begränsning av behandlingen av uppgifter samt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten avseende behandlingen av personuppgifter.

Av särskilda personliga skäl har den registrerade också rätt att invända mot profilering och andra behandlingsåtgärder som rör den registrerade och som grundar sig på förhållandet mellan den registrerade och registeransvarig. Registeransvarig kan avvisa en begäran om invändning enligt lagens bestämmelser. Den registrerade har också rätt att kostnadsfritt invända mot behandling av uppgifter, inklusive profilering, i den mån det rör direktmarknadsföring.

Alla kontakter och begär som gäller detta meddelande bör framställas skriftligt eller personligen till den kontaktperson som anges i punkt (2).

En person som är registrerad i registret kan ta bort sig från registret genom att kontakta den person som anges som kontakt för registerärenden i punkt (2).

11. Ändringar i dataskyddsmeddelandet

Kehitysvammaliitto ry. förbehåller sig rätten att ändra detta dataskyddsmeddelande.

Detta dataskyddsmeddelande uppdaterades den 27 september 2023.