Lagstiftningen garanterar rättigheter och tjänster som stöder kommunikationen

I Finlands grundlag fastställs medborgarnas grundläggande rättigheter som jämlikhet och yttrandefrihet. Dessutom innehåller andra lagar förordningar, som möjliggör att de grundläggande rättigheterna tillgodoses för personer med tal- eller kommunikationssvårigheter.

Rätten att kommunicera tryggas i artikel 19 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, enligt vilken var och en har rätt att utöva yttrandefrihet och åsiktsfrihet. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning betonar jämlikhet och icke-diskriminering för personer med funktionsnedsättning och förbjuder all diskriminering på grund av funktionsnedsättning. 

Personer med funktionsnedsättning har rätt att utöva yttrandefrihet och åsiktsfrihet genom valfria kommunikationsmetoder. Till yttrandefriheten hör även rätten för personer med funktionsnedsättning att söka, ta emot och sprida uppgifter och idéer i förståelig form. I konventionen betonas tillgänglig information och säkerställande av jämlik tillgång till information, kommunikation, elektroniska tjänster och informations- och kommunikationsteknik. 

Enligt konventionen ska staterna underlätta användningen av teckenspråk, punktskrift, alternativ och kompletterande kommunikation och andra tillgängliga kommunikationsmedel som används av personer med funktionsnedsättning. Dessutom ska staterna uppmana och uppmuntra webbaserade tjänsteleverantörer och medier att erbjuda information och tjänster i former som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. 

Finlands grundlag 

I Finland är de mänskliga rättigheterna inskrivna i grundlagen. I grundlagen definieras grundläggande friheter och rättigheter för alla människor som är bosatta i Finland. Grundläggande friheter och rättigheter är exempelvis jämlikhet, rätten till liv, skydd för privatlivet och yttrandefrihet. 

Grundlagens 6 § Jämlikhet föreskriver människors lika värde och förbjuder diskriminering. Ingen får utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av bland annat ålder, kön, funktionsnedsättning eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. 

I grundlagen föreskrivs dessutom vars och ens rätt till yttrandefrihet. I lagens 12 § Yttrandefrihet och offentlighet föreskrivs att var och en har rätt att framföra, sprida och ta emot information, åsikter och andra meddelanden utan att någon i förväg förhindrar detta. Yttrandefriheten gäller också personer som inte kan tala eller skriva. Dessa personer har samma rättigheter som andra människor. 

I grundlagens 17 § Rätt till eget språk och egen kultur föreskrivs att rättigheterna för dem som använder teckenspråk samt dem som på grund av funktionsnedsättning behöver tolknings- och översättningshjälp ska tryggas genom separat lag. 

Finlands grundlag  (Finlex)

Diskrimineringslag 

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursprung, medborgarskap, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person (8 §). 

Rimliga anpassningar 

I diskrimineringslagen finns en paragraf om rimliga anpassningar (15 §). I paragrafen föreskrivs att exempelvis myndigheter, utbildningsanordnare, arbetsgivare eller de som tillhandahåller varor eller tjänster ska göra rimliga anpassningar om en person med funktionsnedsättning är i behov av sådana. 

En person med funktionsnedsättning kan vara i behov av rimliga anpassningar för att kunna utföra arbete, delta i utbildning eller för att få tillgång till varor eller tjänster som tillhandahålls allmänheten. 

Då man bedömer vilka anpassningar som är rimliga beaktas förutom behoven hos personen med funktionsnedsättning också aktörens (t.ex. arbetsgivarens) storlek, ekonomiska ställning och arten och omfattningen av verksamheten. Dessutom bedömer man kostnaderna som anpassningarna medför för aktören. 

Diskrimineringslag   (Finlex)

Lag om tolkningstjänst för handikappade personer 

Lagen om tolkningstjänst för handikappade personer främjar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att fungera som jämbördiga medlemmar av samhället. (Obs. Lagen är skriven innan begreppen reviderats, därför används ord som handikappad i stället för person med funktionsnedsättning). I lagen föreskrivs om rätten som personer med funktionsnedsättning har till tolktjänst ordnad av Folkpensionsanstalten. 

Rätt till tolktjänst har personer med synhörselskada, hörselskada eller tal- och kommunikationssvårigheter som på grund av sin funktionsnedsättning behöver tolkning för att kunna arbeta, studera, uträtta ärenden, vara samhälleligt delaktiga och delta i hobbyn eller rekreation. En förutsättning för rätt till tolktjänst är att personen med funktionsnedsättning kan uttrycka sin egen vilja med hjälp av tolkning och använder en fungerande kommunikationsmetod. 

En person med synhörselskada ska ha möjlighet till minst 360 tolktimmar och en person med hörselskada eller tal- och kommunikationssvårigheter till minst 180 tolktimmar under ett kalenderår. 

Lag om tolkningstjänst för handikappade personer  (Finlex)

Förvaltningslag 

Enligt förvaltningslagen ska en myndighet bemöta dem som uträttar ärenden hos förvaltningen jämlikt och använda sina befogenheter enbart för syften som är godtagbara enligt lag. Myndigheternas åtgärder skall vara opartiska och stå i proportion till sitt syfte (6 §). 

Enligt förvaltningslagen ska en myndighet ordna tolkning och översättning i ett ärende som kan inledas av en myndighet om en part på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom inte kan göra sig förstådd eller om en person som använder teckenspråk inte behärskar det språk som används av myndigheten (26 §). 

Enligt lagen ska myndigheten innan ett ärende avgörs ge den som ärendet gäller möjlighet att framföra sin åsikt om ärendet och avge sin förklaring med anledning av sådana yrkanden och sådan utredning som kan inverka på hur ärendet kommer att avgöras (34 §). 

Förvaltningslag   (Finlex)

Socialvårdslag 

Enligt socialvårdslagen ska kommunerna ordna socialservice för sina invånare bland annat för stödbehov på grund av skada (11 §). 

Den kommunala socialvården sköter även om specialomsorg för personer med utvecklingsstörning samt tjänster och stödformer på grund av funktionsnedsättning (14 §). (Obs. Lagen är skriven innan begreppet intellektuell funktionsnedsättning tagits i bruk i stället för utvecklingsstörning).

Enligt lagen ordnar kommunerna hemservice för personer som behöver hjälp på grund av funktionsnedsättning eller skada. Med hemservice avses att bistå i uppgifter som hör till boende, vård och omsorg, upprätthållande av funktionsförmågan, vård och fostran av barn, uträttande av ärenden samt till det övriga dagliga livet. Som stödtjänster som ingår i hemservicen ordnar kommunerna måltids-, klädvårds- och städservice och tjänster som främjar socialt umgänge (19 §). 

Socialvårdslag   (Finlex)

Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 

Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården främjar klientens rätt till god service och gott bemötande inom socialvården. Enligt lagen ska socialvården i sin verksamhet beakta klientens önskemål, åsikt, fördel och individuella behov (4 §). 

Socialvårdspersonalen ska för klienten utreda hans eller hennes rättigheter och skyldigheter. För klienten ska olika alternativ och deras verkningar liksom även andra omständigheter som är av betydelse för klientens sak utredas. Utredningen ska ges så att klienten tillräckligt förstår dess innehåll och betydelse för hans eller hennes sak.

Om personalen inom socialvården inte behärskar det språk som klienten använder eller om klienten på grund av en sinnesdefekt eller en tal-, språk- och kommunikationssvårighet eller av någon annan orsak inte kan göra sig förstådd, ska tolkning ordnas och en tolk skaffas om det är möjligt (5 §). 

När socialvård ordnas ska i första hand klientens önskemål och åsikt beaktas och klientens självbestämmanderätt även i övrigt respekteras. Klienten ska ges möjlighet att delta i och påverka planeringen och genomförandet av de tjänster som tillhandahålls honom eller henne (8 §). 

Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården  (Finlex)

Hälso- och sjukvårdslag 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska välfärdsområdet ordna medicinsk rehabilitering i anslutning till sjukvård av patienter, i vilken ingår exempelvis kommunikationsrehabilitering och hjälpmedelstjänster för kommunikation. Behovet av medicinsk rehabilitering och rehabiliteringens mål och innehåll ska anges i en individuell, skriftlig rehabiliteringsplan.

Om det är fråga om krävande medicinsk rehabilitering i enlighet med lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningsförmåner, är det Folkpensionsanstalten som ska ansvara för att rehabilitering ordnas.

Om det inte tydligt går att påvisa vem som ansvarar för ordnandet av och kostnaderna för rehabiliteringen, är det välfärdsområdets uppgift att ordna rehabiliteringen och skaffa hjälpmedlen (29 §).

Hälso- och sjukvårdslag   (Finlex)

Lag om patientens ställning och rättigheter 

Lagen om patientens ställning och rättigheter föreskriver att patientens modersmål och individuella behov som han eller hon företräder ska beaktas i vården och bemötandet om det är möjligt (3 §). 

En patient har rätt att få upplysningar om sitt hälsotillstånd, vårdens och behandlingens betydelse, olika vård- och behandlingsalternativ och deras verkningar samt om andra omständigheter som hänför sig till vården och behandlingen och som har betydelse då beslut fattas om hur patienten ska vårdas. 

En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska ge upplysningar på ett sådant sätt att patienten i tillräcklig utsträckning förstår innebörden av dem. Om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården inte behärskar det språk som patienten använder eller om patienten på grund av hörselskada, synskada eller kommunikationssvårigheter inte kan göra sig förstådd, ska tolk anlitas om det är möjligt (5 §). 

Lag om patientens ställning och rättigheter   (Finlex)

Lag om funktionshinderservice

En ny funktionshinderlag godkändes i början av år 2023. Enligt den nya lagen är det tänkt att servicen skall utgå från individuella behov istället för diagnos. Det var tänkt att den nya lagen skulle träda i kraft den 1.10.2023.

Den sittande regeringen har, med syfte att nå inbesparingar, beslutat att revidera lagen. Funktionshinderlagens innehåll klargörs under åren 2023-2024. Den nya lagen skall träda i kraft den 1.10.2024

Mer information 

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Människorättscentret) 

Handbok om funktionshinderservice (THL, Institutet för hälsa och välfärd) 

EU:s strategi för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Europeiska kommissionen) 

Handikappforum, en samarbetsorganisation för handikapporganisationer (Handikappforum)

SAMS Juridiskt ombud (Samarbetsförbundet kring funktionshinder)

Påverkansarbete inom FDUV (Intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland)

Självbestämmande och delaktighet (FDUV)