Ansökan om service och serviceplan

En person med tal- och kommunikationssvårigheter behöver ofta rehabilitering och andra tjänster som stöder personen att vara delaktig och leva ett gott liv på egna villkor.

Rehabilitering och stödtjänster ordnas av många olika instanser . En del tjänster omfattar medicinsk rehabilitering, andra tjänster kan vara riktade till familjer och anhöriga.

Var kan man få hjälp att ansöka om stödtjänster?

Socialarbetare inom välfärdsområdena ger information om olika stödtjänster och var man ansöker om dem. Tillsammans med en socialarbetare kan man också göra upp en individuell serviceplan. I planen listar man alla de tjänster som personen med kommunikationssvårigheter behöver. En skriftlig serviceplan innebär inte automatiskt att personen har rätt till varje tjänst, utan man måste ansöka om varje stödtjänst skilt för sig. I ansökan är det bra att hänvisa till utlåtanden från läkare, terapeuter, lärare eller andra experter. Bifoga alla utlåtanden till ansökan.

Före en serviceplan uppgörs är det viktigt att fundera på vilket sorts stöd och hjälp i vardagen personen med kommunikationssvårigheter behöver. Det är bra om också anhöriga kan fundera på förhand. För att ta reda på de egna åsikterna hos en person med kommunikationssvårigheter kan man använda tolk eller material som konkretiserar ämnet och åsikterna. För det här ändamålet har arbetsboken Pussel för ett gott liv utarbetats. Arbetsboken är planerad särskilt för familjer.

Vamlas och Vammaisperheyhdistys Jaatinen har utarbetat arbetsboken Pussel för ett gott liv som översatts till svenska av FDUV. På finska heter boken Hyvän elämän palapeli. Läs mer om Pussel för ett gott liv på FDUV:s hemsida.

Förhandsmaterial före träff med klienten (Handbok om funktionshinderservice, THL)

Vad är en serviceplan?

En serviceplan är en plan över den service och de stödinsatser som en person med kommunikationssvårigheter behöver för att klara av det dagliga livet. Klientens välfärdsområde ansvarar för uppgörandet av en serviceplan. Läs mer om vad en serviceplan är på FDUV och THL.

Service för personer med funktionsnedsättning (FDUV)

Klientplan och serviceplan (THL)

Ansvaret för att ordna stödtjänster är delat på olika instanser

Hälsovården ansvarar för den medicinska rehabiliteringen som till exempel talterapi, ergoterapi och fysioterapi. Den medicinska rehabiliteringen omfattar också behovet av hjälpmedel. Behovet av stödtjänster listas i rehabiliteringsplanen.

Socialvården ordnar servicehandledning , anpassningsträning, kommunikationsträning, boendeträning och personlig assistans.

FPA ordnar rehabiliteringstjänster för personer med funktionsnedsättningar under 65 år som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning gör det svårt att klara av och delta i dagliga aktiviteter. FPA ordnar också tolktjänster samt hjälpmedel för studier för personer med kommunikationssvårigheter. Från FPA kan man också ansöka om funktionshinderkortet. Med funktionshinderkortet kan en person med funktionsnedsättning påvisa sitt behov av assistent till exempel i kollektivtrafiken eller vid olika evenemang.

Skolan ordnar skolgångshandledare och de hjälpmedel som behövs för skolgången.

Försäkringsbolagen ansvarar för kostnader för rehabilitering och hjälpmedel om funktionsnedsättningen beror på en olycka.

Frivilliga erfarenhetsexperter och funktionsrättsorganisationer erbjuder också rådgivning och kamratstöd.

Mer information om stöd och service (Handbok om funktionshinderservice, THL)

Socialskyddsguiden (FDUV)