Handledning i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

Under handledning i tecken som stöd får de närstående undervisning i tecken och användning av bilder.

Handledning i alternativ och kompletterande kommunikation är en del av habiliteringen. Via handledningen och undervisningen av tecken lär sig de närstående både tecken som stöd och att använda sig av andra hjälpmedel för kommunikationen. Det krävs övning i att lära sig tecken och för att ta i bruk kompletterande metoder som stöder talet. Det är av stor vikt att omgivningen, det vill säga familjemedlemmarna och andra närstående, kan använda dessa metoder i vardagen.

Denna handledning ersätter inte medicinsk rehabilitering, som talterapi och utvärdering av behov för kommunikationshjälpmedel.

Hur ansöker man om handledning?

Handledningen är en anslagsbunden tjänst som beviljas av välfärdsområden. För att ansöka bör man kontakta funktionshinderservicen i sitt eget välfärdsområde för att fråga hur man ska gå till väga. Ansökningspraxisen varierar inom de olika välfärdsområden. De flesta har en viss blankett som ska fyllas i. Dessutom behövs en rekommendation eller ett utlåtande som bilaga, som man kan be att få av talterapeuten eller någon annan inom social- och hälsovården. I fall barnet har en hörselnedsättning kan utlåtandet bes av Hörcentralen eller Finlands Dövas Förbund.

Funktionshinderservicen kontaktar företag som erbjuder kommunikationshandeldning och väljer ut den som undervisar er familj.

Tillägsinformation

Handbok om funktionshinderservice: Undervisning och handledning i kommunikation – THL