Information om tecken som stöd

Tecken som stöd är en kommunikationsmetod och stöder talets utveckling.

I tecken som stöd till talet används teckenspråkets tecken som alternativ eller komplement till talet. Användandet av tecken som stöd lämpar sig som ett tidigt kommunikationsmedel för personer med tal- och språksvårigheter av olika grader.

Tecken som stöd borde alltid användas om det finns kännetecken på att talutvecklingen är försenad.

En tecknande omgivning är centralt för främjandet av teckenkommunikation. Med en tecknande språkmiljö menas personens dagliga kommunikationspartners som till exempel barnets föräldrar och daghemmets personal.

Att tillägna sig tecken som stöd för kommunikationen sker med hjälp av att personer i barnets omgivning visar modell på samma sätt som för barn som tillägnar sig tal eller något annat kommunikationssätt.

Varför tecken?

Tecken stödjer kommunikation och samspel med andra människor även då talet inte helt fungerar som kommunikationssätt. Tecknen möjliggör också begreppsanvändning och främjar således den språkliga utvecklingen.

Tecken som grundar sig på medvetna rörelser stöder också utvecklingen av medvetna rörelser som behövs vid talproduktion samt en allmän utveckling av motoriken.

Vad händer när man använder tecken som stöd?

• Taltempot saktas ner. Det tar längre tid att teckna än att tala. Detta gör det lättare för individen att följa med i det som sägs

• Det är lättare för individen att förstå det som sägs eftersom det är de meningsbärande orden som tecknas

• Tecken ger tre vägar till förståelse; det man hör, det man ser och det man känner. Detta underlättar för förståelse av det som sägs.

• Tecken stannar kvar längre. Till skillnad mot ett talat ord kan man göra ett tecken långsammare.

• Ett teckens betydelse ändras sällan även om man gör det långsammare.

• Det är lättare att visa hur ett tecken görs än hur ett ord uttalas.

• Det är lättare motoriskt att göra ett tecken med händerna än att säga ett ord med munnen.

Vad är tecken som stöd? 

Tecknen man använder kommer från teckenspråket och används i regel i sin grundform. Vissa tecken kan dock skilja sig från teckenspråkets tecken till exempel för att vara lättare att utföra motoriskt.

Finlandssvenska eller finska tecken?

I Finland används finlandssvenskt och finskt teckenspråk och det ur vilket teckenspråk man väljer tecknen brukar styras av det talade språket som används i barnets omgivning. Om familjen är svenskspråkig är det naturligt att använda tecken ur det finlandssvenska teckenspråket och om omgivningen är finskspråkig är det naturliga valet tecken ur det finska teckenspråket.

Ett tillfälligt eller bestående kommunikationssätt?

Förmågan att uttrycka sig och förstå lägger grunden för kommunikationsfärdigheter och utvecklingen av sociala färdigheter.

När barnets tal är försenat borde barnets dagliga kommunikationspartners d.v.s. familjen och dagvårdspersonal använda tecken parallellt med sitt tal. Man ska teckna de betydelsebärande orden i meningen, nyckelorden, för att underlätta förståelsen av det talade budskapet.

Användningen av tecken som stöd främjar talhandikappades, hörande barns och ofta också vuxna människors tal-produktion och utveckling. De vuxna i barnets omgivning ska teckna med barnet ända tills hen talar mer än hen tecknar. För en del är tal- och språkutvecklingen så avvikande att tecknen blir ett bestående kommunikationssätt. Då är det bra att göra en utvärdering om barnet kan gynnas av tecknat tal eller teckenspråk mer än av tecken som stöd.

Text: Specialsakkunnig Annika Aalto / Finlands Dövas Förbund

Källa

Tecken som stöd (Sverige)