Kommunikationspass

Med ett kommunikationspass ska en person kunna berätta om sig själv, om hur hen kommunicerar, om intressen och behov av hjälp. Ur kommunikationspasset ska också framgå vilket stöd personen behöver i olika situationer.

en sida av en kommunikationspass

Ett kommunikationspass ger information om en persons sätt att kommunicera. Informationen är viktig för att närstående personer ska kunna anpassa sitt sätt att kommunicera enligt de behov som finns. Ur kommunikationspasset framkommer alla sätt som passets ägare använder sig av för att uttrycka sig. I passet finns även information om vad som är viktigt att ta hänsyn till i situationer där interaktion förekommer samt hur förståelsen för verbala budskap kan underlättas.

Kommunikationspassets innehåll

Kommunikationspasset kan vara ett visitkort, ett häfte eller till exempel en introduktionsvideo på en telefon, pekplatta eller dator. Med ett digitalt kommunikationspass kan information förmedlas med text, bilder, ljudfiler och videofilmer.

Kommunikationspassets innehåll bestäms av passets ägare och vid behov av en närstående som företräder hen. Passet kan till exempel innehålla följande saker.

  1. Information om mig: Kommunikationspassets ägare presenterar sig själv.
  2. Annan viktig information: relevant information om hur passets ägare kommunicerar samt sådant som ska beaktas i interaktiva situationer.
  3. Så här kommunicerar jag: En beskrivning av de viktigaste sätten att kommunicera samt innebörden av centrala budskap.
  4. Så här kommunicerar du med mig. En beskrivning av hur en partner ska kommunicera och agera i en interaktion.
  5. Människor, platser eller saker som är viktiga för mig
  6. Information om mediciner
  7. Sådant jag inte gillar
  8. Mina styrkor: Sådant passinnehavaren är bra på eller tränar på.
  9. Så här stöder du mig

Verktyg för att göra ett digitalt kommunikationspass

Speciellt personer med omfattande kommunikativa utmaningar drar stor nytta av ett digitalt kommunikationspass, speciellt om det är svårt att med ord beskriva vad miner och gester betyder. Ett digitalt kommunikationspass kan byggas upp på flera olika sätt och med olika program. Ifall passets ägare använder en telefon, surfplatta eller ett kommunikationsprogram ska passet göras i dem.

Med ett digitalt kommunikationspass kan information förmedlas med text, bilder, ljudfiler och videofilmer. Tänk på att många korta videofilmer ofta fungerar bättre än en lång.

Ett kommunikationspass gjort i PowerPoint-prorgrammet

Med PowerPoint-programmet går det bra att skapa ett digitalt kommunikationspass. Det färdiga passet kan man sedan bläddra i på en apparat som har PowerPoint installerat. Till iPad och iPhone finns Keynote applikationen, som fungerar på samma sätt som PowerPoint. Ett kommunikationspass gjort med Keynote kan öppnas med PowerPoint. Med de delade filerna följer även videofilmer.

Det går att editera passet enligt behov. Infoga bilder, ljud och videofilmer som beskriver kommunikation och interaktion. Det går också att länka till YouTube-filmer och/eller göra textlänkar till video och ljudfiler.

Det lönar sig att spara och dela ett färdigt digitalt kommunikationspass i form av ett bildspel (.pps eller .ppsx). Det förhindrar att passet av misstag editeras. Ett färdigt pass kan delas antingen via e-post eller via en molntjänst.

Öppna redigerbar digipass-mall (pptx)

Kom ihåg sekretessen

Ett kommunikationspass för en person med grav intellektuell funktionsnedsättning görs ofta på en apparat som används av någon annan person. I dessa situationer bör man vara särskilt noggrann med hur passet används och förvaras eftersom det innehåller personuppgifter. Vidare behövs alltid lov då en person fotograferas eller videofilmas i syfte att användas i kommunikationspasset.

Kommunikationspasset innehåller personuppgifter – kom ihåg sekretessen (gdpr)

Kommunikationspasset är alltid personligt och innehåller personuppgifter. Därför bör man noga tänka på hur passet förvaras så att informationen som rör personen skyddas från utomstående och att uppgifterna inte kan missbrukas.

Det är viktigt att passet skapas tillsammans med den som passet gäller eller personer som känner hen bra. På det sättet garanteras att passet bäst berättar om sådant som passets ägare vill berätta om och som är viktiga för hen. Samtidigt är det viktigt att säkerställa att ägaren och hens anhöriga godkänner de personliga uppgifter som presenteras i innehållet.

Passet bör innehålla endast sådant som stödjer interaktionen med passets ägare samt uppgifter som berör ägaren. Om passet innehåller namn, foton eller videofilmer på andra människor behöver man be om tillstånd för att dessa finns i passet. På detta sätt försäkrar du dig om att passet inte bryter mot tredje parts integritetsskydd.

Använd digitala applikationer och internetplattformar vars datasäkerhet är pålitlig då du gör ett kommunikationspass samt delar det. Kontrollera deras förklaringar om datasäkerhet och sekretess samt på vilka sätt ett innehåll permanent och säkert kan raderas.

Kom ihåg att kommunikationspasset alltid är personligt. Passets ägare bestämmer vem som får se det. Kom överens om användningen med passets ägare eller hens företrädare. Se även till att kommunikationspasset förvaras säkert.

Kom ihåg att den som får ta del av kommunikationspasset ansvarar för att uppgifterna behandlas på ett korrekt sätt.