Tolktjänst 

Med hjälp av tolktjänst blir interaktion och delaktighet möjlig i alla situationer för personer med tal- och kommunikationssvårigheter.

Tolktjänsten kan användas för att man ska kunna arbeta, studera, uträtta ärenden, vara delaktig i samhället och delta i hobbyer och fritidsaktiviteter. Målet med tolktjänsten är att en person med talsvårigheter ska kunna kommunicera och bli hörd och förstådd i alla situationer. 

Ansökan om tolktjänst

Ansökan om tolktjänst görs hos FPA. Undantag är barn och unga som går i grundskolan, vars tolktjänst ordnas via undervisningsväsendet. 

Tolktjänst som bekostas av FPA kan beviljas för 180 timmar per år. Tilläggstimmar kan beviljas enligt prövning. För en utlandsresa erbjuds tolktjänst för högst två veckor. 

Rätt till tolktjänst har en person med talsvårigheter, som med hjälp av tolken kan uttrycka sin egen vilja samt har ett fungerande kommunikationssätt (till exempel bildstöd, stödtecken eller bliss). Rätten till tolktjänst söks vanligtvis endast en gång. Ansökan kan lämnas in när som helst under året. Till ansökan bifogas FPA:s kunduppgiftsblankett samt ett utlåtande av en sakkunnig om behovet av tolktjänst.

I kunduppgiftsblanketten beskrivs bland annat vilka kommunikationsmetoder den sökande använder sig av och hurdan tolktjänst hen behöver. Utlåtandet av den sakkunniga ska beskriva behovet av tolktjänst, funktionsnedsättningens art samt andra eventuella utredningar som är centrala med tanke på beslutet. Utlåtandet kan vara utfärdat av en talterapeut, en läkare eller en socialarbetare. Ansöknings- och kunduppgiftsblanketter samt anvisningar om hur blanketterna fylls i finns i alla FPA:s byråer och filialer samt på FPA:s webbsidor. Anvisningar om hur man fyller i kunduppgiftsblanketten finns också försedda med bilder. Ansökan om tilläggstimmar, studietolkning och tolkning under utlandsresa görs separat. 

En tolk tolkar, förtydligar och hjälper 

En person med talsvårigheter kan uttrycka sig till exempel med ansiktsuttryck och gester och enstaka ljud och ord. Personen kan också kommunicera genom att rita, visa på en bokstavstavla eller på listor med ord eller meningar, genom att använda handalfabet, göra tecken eller peka på föremål och bilder. Tolkens uppgift är då att tolka meddelandena och upprepa dem som tal. 

Tolken kan också vid behov förtydliga samtalspartnerns tal genom att använda lätt språk eller någon annan kommunikationsmetod som personen med talsvårigheter använder. Tolken hjälper också till så att kommunikationen löper smidigt och uppmuntrar till interaktion genom att förstärka initiativ till diskussion och ger stöd i användningen av olika kommunikationsmetoder.

Till tolkens uppgifter hör också att se till att nödvändiga kommunikationshjälpmedel är tillgängliga och funktionsdugliga och att hjälpa till i användningen av hjälpmedlen. Till tolktjänsten hör också att före tolkningssituationen i viss mån förbereda kommunikationsmaterialet, till exempel att lägga till en ny bild i en kommunikationsmapp eller en mening i en talapparat. 

För filmer kring tolktjänst, se den finska Papunet-webbsidan.

Mer information 

Lag om tolkningstjänst för handikappade personer (Finlex)

Tolktjänst för personer med funktionsnedsättningar (FPA)

Suomen Puhevammaisten Tulkit ry (endast på finska)