Tulkkauspalvelu

Tulkkauspalvelu mahdollistaa puhevammaisen ihmisen viestinnän ja osallistumisen kaikissa tilanteissa.

Tulkkauspalvelua voi käyttää työssä käymiseen, opiskeluun, asioimiseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen ja virkistäytymiseen.

Tulkin tehtäviin kuuluvat epäselvän puheen selventäminen, tekstin tulkkaaminen puheeksi tai puheen tulkkaaminen tekstiksi. Tulkkaukseen sisältyy esimerkiksi kuva- tai blisskielisen viestin kääntäminen puhekielelle tai viestin tulkkaaminen puhelimitse puhevammaisen henkilön keskustelukumppanille. Tulkin tehtäviin kuuluu myös tekstien sisällön selventäminen ja lomakkeiden täyttäminen yhdessä puhevammaisen henkilön kanssa.

Mistä tulkkauspalvelua haetaan?

Tulkkauspalvelua haetaan Kelasta. Poikkeuksena ovat peruskoulua käyvät lapset ja nuoret, joille tulkkauspalvelu järjestetään opetustoimen kautta. Peruskoulun jälkeisiin opintoihin tulkkauspalvelun järjestää Kela.

Kelan kustantamaa tulkkauspalvelua voi saada 180 tuntia vuodessa. Lisätunnit ovat harkinnanvaraisia. Ulkomaanmatkalle tulkkauspalvelua saa yleensä enintään kahdeksi viikoksi.

Oikeus lakisääteiseen tulkkauspalveluun on puhevammaisella henkilöllä, joka pystyy ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla ja jolla on käytössään toimiva kommunikointikeino (esimerkiksi kuvat, viittomat, blisskieli). Oikeutta tulkkauspalveluun haetaan yleensä kerran. Hakemuksen voi jättää mihin aikaan vuodesta tahansa. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan Kelan asiakasprofiililomake ja asiantuntijalausunto tulkkauspalvelun tarpeesta.

Asiakasprofiililomakkeeseen täytetään tieto hakijan kommunikointikeinoista ja kuvaus siitä, millaista tulkkausta hän tarvitsee. Asiantuntijalausunnossa tulee ilmetä tulkkauspalvelun tarve, vamman laatu ja muut tulkkauspalvelun tarpeen kannalta keskeiset asiat. Asiantuntijalausunnon voi kirjoittaa puheterapeutti, lääkärin tai sosiaalityöntekijä. Haku- ja asiakastietolomakkeita sekä täyttöohjeet saa kaikista Kelan toimistoista ja palvelupisteistä sekä nettisivuilta. Asiakastietolomakkeen täyttöohje on saatavilla myös kuvilla tuettuna.

Lisätunnit, opiskelutulkkaus ja ulkomaanmatkalla tarvittava tulkkaus on haettava erikseen.

Tulkki tulkitsee, selventää ja avustaa

Puhevammainen henkilö voi tuottaa viestejä esimerkiksi ilmeillä ja eleillä, yksittäisillä äänteillä ja sanoilla, piirtämällä, aakkostaululla, sana- ja lauselistoilla, sormiaakkosilla, viittomilla tai osoittamalla esineitä ja kuvia. Tulkin tehtävänä on tällöin viestin tulkinta ja toistaminen puheena.

Tarvittaessa tulkki selventää keskustelukumppanien viestit puhevammaiselle henkilölle käyttäen esimerkiksi selkokieltä tai muuta toimivaa kommunikointikeinoa.

Tulkki avustaa tarvittaessa kommunikoinnin sujuvuuteen ja tulkkaustilanteen onnistumiseen vaikuttavissa asioissa. Hän avustaa esimerkiksi apuvälineen käytössä ja tukee asiakkaan kommunikointia kannustamalla häntä vuorovaikutukseen ja vahvistamalla hänen keskustelualoitteitaan sekä eri kommunikointikeinojen käyttöä. Tulkki myös kannustaa ja ohjaa lähihenkilöitä kommunikoimaan asiakkaan kanssa.

Tulkkauspalveluun kuuluu myös tulkkaustilanteeseen liittyvä vähäinen kommunikointimateriaalin valmistaminen, esimerkiksi muutaman uuden kuvan lisääminen kommunikointikansioon tai lauseen lisääminen puhelaitteeseen.

Videot

Tässä videossa esitellään vammaisten tulkkauspalvelua, hakemista ja käyttömahdollisuuksia. Videon toteutus: Susanna Juuti, musiikki: iMovie. (2024)
Jokaisen tulkkauspalvelun sisältö on yksilöllinen. Videolla on esimerkkejä tulkkauspalvelutilanteista ja puhevammaisten tulkit kertovat työstään. Video: Kehitysvammaliiton Tikoteekki (2022)
Peruskoulun jälkeisiin opintoihin tulkkauspalvelun järjestää Kela. Videossa kerrotaan Kelan opiskelutulkkauksesta ja sen hakemisesta. Video: Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Kehitysvammaliiton Tikoteekki (2017).
Tulkkauspalvelua voi käyttää työssä käymiseen, opiskeluun, asioimiseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen ja virkistäytymiseen. Video: Kehitysvammaliiton Tikoteekki (2011).

Lisätietoa

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista (Finlex)

Vammaisten tulkkauspalvelut (Kela)

Suomen Puhevammaisten Tulkit ry

Etätulkkaus puhevammaisten tulkkauspalveluna (Tikonen-lehti)

Roisko E, Vesala H ja Ylitalo J. Myönnetty, ei käytetty. Selvitys puhevammaisten tulkkauspalvelun haasteista ja mahdollisuuksista vuosina 2011–2014. Kela, Työpapereita 143, 2018. ISSN 2323-9239 (Helda)