Information om kommunikationskartor och pärmar

Som kommunikationshjälpmedel använder man ofta kommunikationskartor och pärmar.

En kommunikationskarta (samtalskarta, situationskarta, pekkarta) är ofta ett utskrivet och laminerat ark som innehåller ord och fraser som behövs vid situationsbunden kommunikation.

Ett barn kan till exempel ha en kommunikationskarta till en specifik lek eller vid besök till en bondgård. En vuxen person kan ha en kommunikationskarta med frågor, svar och färdiga fraser för till exempel besök hos läkare eller i butiken.

Vanligtvis börjar man använda situationsbundna kommunikationskartor innan man tar i bruk ett mer avancerat kommunikationshjälpmedel som till exempel en kommunikationspärm eller kommunikationsprogram. Dessa manuella hjälpmedel behövs även om man använder sig av tekniska hjälpmedel. En kommunikationspärm kan också vara en samling kommunikationskartor. Från en sådan pärm kan man ta loss sidorna och använda som separata kartor.

På en kommunikationskarta kan man också ha bilder och symboler som är fast med kardborreband. Lösa bilder med kardborreband använder man ofta då man tränar kommunikation via bildbytesmetoden (t.ex. PECS-metoden). Även då man tränar att bygga meningar kan det vara lämpligt att använda sig av lösa bilder. Vid valsituationer kan det också vara konkret och enkelt att använda lösa bilder. Då kan man enkelt variera valalternativen så att de passar användaren.

Kommunikationskartor gjorda för lek, händelser och vardagsrutiner fungerar också som förberedelse inför något.  Med kartorna kan man då förbereda sig och repetera vad som kommer att ske samt berätta om situationen efteråt.

Att spjälka upp och strukturera en verksamhet och göra steg för steg instruktioner och sociala berättelser kan också vara nyttigt. Symbolerna illustrerar då verksamhetens olika skeden samt den egna aktiviteten i varje steg.

Bokstavs- eller alfabettavlor

En bokstavstavla ersätter papper och penna. Vid kommunikation kan bokstavstavlan användas så att man med fingret eller blicken pekar på en bokstav, eller så att samtalspartnern läser upp bokstäver. Om valet sker med blicken behövs en genomskinlig bokstavstavla. Kommunikationspartnerns uppgift är också att läsa orden och meningarna högt. Man kan också komma överens om att inte skriva hela ordet varje gång. Som hjälpmedel kan man ha en tavla med bokstäver, färdiga ord och fraser.

Kommunikationspärmar

Kommunikationspärmar är hjälpmedel för mångsidiga kommunikationsbehov. En pärm kan innehålla tusentals ord, symboler eller bilder. Med en pärm kan man antingen kommunicera med nyckelord eller meningar. Med nyckelord menas ord som är centrala för att förstå helheten. Exempel på nyckelord är svar på frågorna vem och vad, verb som är relaterade till någon aktivitet samt symboler som berättar om plats och tid.

De mindre kommunikationspärmarna innehåller högst några hundra ord. Ett smalare ordförråd är lättare att ta till sig och hantera, men när man vill utveckla kommunikationsförmågan är det ofta nödvändigt att utöka ordförrådet.

I omfattande kommunikationspärmar finns tusentals symboler som erbjuder möjligheter till mer detaljerad och mångsidig kommunikation. Kom ihåg, att det ofta tar längre tid att kommunicera med en omfattande kommunikationspärm.

I kommunikationspärmar eller kommunikationsupplägg med omfattande ordförråd är innehållet vanligtvis uppbyggt så att det går att forma hela meningar och använda till exempel tempus, plural och genitiv om det behövs. Omfattande kommunikationspärmar kallas ofta också för dynamiska pärmar.

Att använda en kommunikationspärm kräver alltid övning av både pärmens ägare och av ägarens näromgivning. Det handlar om att lära sig använda pärmen tillsammans i vardaglig interaktion. Det går dock inte att lära sig allt på en gång utan träningen går framåt steg för steg och i egen takt. Vid träning kan det vara bra att använda sig av spel.

Kommunikationspärmar fås främst som en del av medicinsk habilitering och via den offentliga sjukvården. I sådana fall görs en kommunikationsutredning. Målet är att en individanpassad kommunikationspärm byggs upp. En talterapeut ger handledning i hur kommunikationspärmen kan användas. Vid sidan av talterapin kan du också få kommunikationshandledning och undervisning för att lära dig använda pärmen.

Läs mer

Handledning i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

Kommunikationsrehabilitering och hjälpmedelsservice