Kommunikationsrehabilitering och hjälpmedelsservice

Kommunikationsrehabilitering och –habilitering är medicinsk rehabilitering som baserar sig på en bedömning av kommunikationen och en rehabiliteringsplan som uppgörs inom hälso- och sjukvården. I rehabiliteringen ingår också anskaffning av kommunikationshjälpmedel.

Behovet av kommunikationsrehabilitering och kommunikationshjälpmedel konstateras vanligen i en undersökning som görs av en talterapeut, d.v.s. i en bedömning av kommunikationen. Ansvaret för planeringen och uppföljningen av rehabiliteringen och anskaffningen av hjälpmedel ligger hos den offentliga hälso- och sjukvården. Kostnaderna kan också ersättas av FPA eller av ett försäkringsbolag, beroende på rehabiliteringsklientens ålder och om talsvårigheten är medfödd eller har uppkommit till följd av en sjukdom eller ett olycksfall. 

Bedömning av kommunikationen 

Vid bedömningen av kommunikationen kartlägger talterapeuten personens färdigheter till interaktion och kommunikation samt behovet av rehabilitering och hjälpmedel. Personens fysiska, psykiska, kognitiva och sociala funktionsförmåga, livssituation samt sociala nätverk och närmiljöer beaktas på ett övergripande sätt i bedömningen. Behovet av rehabilitering och hjälpmedel antecknas i rehabiliteringsplanen. 

För kommunikationens del kartläggs personens förmåga till verbal och icke-verbal kommunikation. Icke-verbala kommunikationsmedel är naturliga gester och ansiktsuttryck samt kroppsspråk. Verbal kommunikation sker i allmänhet via tal och skrift, men också med metoder som kompletterar talet, exempelvis med stödtecken, bilder, teckningar eller med hjälp av bliss-språk. Att berätta genom skrift, bilder eller bliss-språk förutsätter verktyg och utrustning. 

Att finna ett lämpligt hjälpmedel för en person förutsätter att en hjälpmedelsbedömning görs. Bedömningen innefattar testning av verktyg och utrustning, uppbyggnad av ordförråd och övning i användningen av kommunikationshjälpmedlet. Detta kräver tid och sker i vardagen hos personen med talsvårighet och i nära samarbete med de närstående. 

Målet med rehabiliteringen och sätt att genomföra den 

Med talterapi strävar man efter att stödja och stärka interaktionen och kommunikationen mellan personen med tal- och kommunikationssvårigheter och hens närstående. Man strävar också efter att hitta fungerande kommunikationsmetoder och kommunikationshjälpmedel för situationer och aktiviteter i vardagen. 

Målet med rehabiliteringen fastställs alltid i samarbete med rehabiliteringsklienten och hens närstående. Målet kan vara att främja 

  • interaktions- och kommunikationsfärdigheterna, 
  • tal- och språkutvecklingen eller att återställa förlorad talförmåga, 
  • kommunikationen med hjälp av hjälpmedel och metoder som kompletterar talet. 

Kommunikation är samarbete

Närmiljön d.v.s. familjemedlemmar och alla personer som dagligen kommunicerar med personen med talsvårigheter, har en viktig roll i rehabiliteringen av personens kommunikationsförmåga oberoende av hens ålder. Därför är handledningen för de närstående en del av kommunikationsrehabiliteringen. 

Dessutom kan talterapeuten rekommendera undervisning och handledning i kommunikation för de närstående, där man fokuserar på att öva in ett nytt sätt att kommunicera på. I undervisningen i kommunikation kan de närstående lära sig exempelvis stödtecken och användning av kommunikationsmappar. Undervisning i kommunikation söks hos socialförvaltningen i välfärdsområdet i anknytning till anpassningsträningen. 

Läs mer om handledning i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

Mer information om kommunikationsrehabilitering och hjälpmedel

Avgiftsfri information om kommunikationshjälpmedel samt hur man kan ansöka / få remiss till hjälpmedelscentralen kan ges som konsultation på svenska av Folkhälsan.

Kommunikationsstöd, visuellt stöd och stöd för kognition (Folkhälsan)

Kuntoutus (Tikonen, endast på finska)

Tietoa kommunikoinnin apuvälinepalveluista Suomessa (Tikoteekkiverkosto, endast på finska)

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet (Valto – Valtioneuvoston julkaisuarkisto, endast på finska)