Kuntoutus ja apuvälinepalvelut

Kommunikoinnin kuntoutus on lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu terveydenhuollossa tehtyyn kommunikoinnin arviointiin ja kuntoutussuunnitelmaan. Kuntoutukseen sisältyy myös kommunikoinnin apuvälineiden hankinta.

Kommunikoinnin kuntoutus- ja apuvälinetarve todetaan yleensä puheterapeutin tekemässä tutkimuksessa eli kommunikoinnin arvioinnissa. Kommunikoinnin arviointiin tarvitaan lähete hoitavalta lääkäriltä. Vastuu kuntoutuksen suunnittelusta ja seurannasta sekä apuvälineiden hankinnasta on käytännössä aina julkisella terveydenhuollolla. Kustannuksista voi vastata myös Kela tai vakuutuslaitos.

Kommunikoinnin arviointi

Kommunikoinnin arvioinnissa puheterapeutti kartoittaa henkilön vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot sekä tarpeen kuntoutukseen ja apuvälineisiin. Arvioinnissa huomioidaan kokonaisvaltaisesti henkilön fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky, elämäntilanne sekä sosiaaliset verkostot ja toimintaympäristöt. Kuntoutus- ja apuvälinetarpeet kirjataan kuntoutussuunnitelmaan.

Kommunikoinnin osalta kartoitetaan kyky sanattomaan ja sanalliseen viestintään. Sanattomia viestintäkeinoja ovat luonnolliset eleet ja ilmeet sekä olemuskieli. Sanallinen viestintä tapahtuu yleensä puhumalla ja kirjoittamalla, mutta myös puhetta korvaavilla keinoilla kuten tukiviittomilla, kuvilla, piirtämällä tai bliss-kielellä. Kommunikoinnin apuvälineitä tarvitaan, kun viestit tuotetaan kirjoittamalla, kuvilla tai bliss-kielellä.

Sopivan apuvälineratkaisun löytäminen edellyttää apuvälinearviointia. Arviointi sisältää välineiden ja laitteiden kokeilua, kommunikointisanastojen rakentamista sekä apuvälineen käytön harjoittelua arjen kommunikointitilanteissa. Apuvälineratkaisun löytäminen ja käytön opettelu vie oman aikansa. Siinä tarvitaan myös tiivistä yhteistyötä lähi-ihmisten kanssa.

Kuntoutuksen tavoitteet ja toteutustavat

Puheterapiassa pyritään tukemaan ja vahvistamaan puhevammaisen ja hänen lähi-ihmistensä vuorovaikutusta ja kommunikointia sekä löytämään toimivat kommunikointikeinot ja kommunikoinnin apuvälineet arjen tilanteisiin ja toimintaan. Apuvälineiden lisäksi henkilö voi tarvita tulkkauspalvelua kommunikointinsa mahdollistamiseksi. Tulkkauspalvelua haetaan Kelasta, ja liitteeksi tarvitaan puheterapeutin tai muun asiantuntijan lausunto. Lue lisää tulkkauspalvelusta.

Kuntoutuksen tavoitteet määritellään aina yhteistyössä kuntoutujan sekä hänen lähi-ihmistensä kanssa. Tavoitteena voi olla edistää

  • vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja
  • puheen ja kielen kehittymistä tai menetetyn puhekyvyn palautumista
  • kommunikointia puhetta korvaavilla keinoilla sekä apuvälineillä.

Kuntoutus on yhteistyötä

Lähiyhteisöllä eli perheenjäsenillä ja kaikilla puhevammaisen henkilön päivittäisillä kommunikointikumppaneilla on tärkeä tehtävä kommunikoinnin kuntoutuksessa riippumatta siitä, minkä ikäinen kuntoutuja on. Siksi lähi-ihmisten ohjaaminen on myös osa kommunikoinnin kuntoutusta.

Puheterapeutti voi suositella läheisille myös kommunikaatio-opetusta ja -ohjausta, jossa keskitytään uuden kommunikointitavan harjoitteluun. Kommunikaatio-opetuksessa läheiset voivat opetella esimerkiksi tukiviittomia sekä kommunikointia apuvälineellä. Kommunikaatio-opetusta haetaan kunnan sosiaalitoimesta.

Lisätietoa kuntoutuksesta ja apuvälinepalveluista

Ajankohtaisia artikkeleja kommunikoinnin kuntoutuksesta (Tikonen-lehti)

Tietoa kommunikoinnin apuvälinepalveluista Suomessa (Tikoteekkiverkosto)

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet (Valto – Valtioneuvoston julkaisuarkisto)