Samtalspartners roll

Då en person kommunicerar med ett hjälpmedel är det av stor betydelse hur samtalspartnern agerar. Med samtalspartner avses här den person som kommunicerar utan hjälpmedel.

Kommunikationen kan ske med nyckelord eller med hela meningar, oberoende av om personen kommunicerar med skrift, symboler eller stödtecken. Med nyckelord avses ord som är centrala för att budskapet skall förstås. Med dem kan man exempelvis uttrycka till vad eller vem saken relaterar och vad, var och när något händer och vilka känslor det väcker. Då kommunikationen sker med nyckelord förutsätter det att kommunikationspartnern tolkar och ställer klargörande frågor.

 Tilläggsfrågor kan vara:

 1. Vem eller till vem?
 2. Vad händer/vad gör vi?
 3. När och/eller var?

Non verbal kommunikation är en central del av kommunikationen och tillför smidighet i kommunikationen även då ett kommunikationshjälpmedel är i bruk. Således bör man inte glömma bort miner, gester och att peka på saker i omgivningen. Vid samtalet kan det också vara bra att ha penna och papper nära till hands, för då kan någondera parten i diskussionen ytterligare klargöra budskapet genom att rita.

Samtalspartnern ska också upprepa högt vad gester och ansiktsuttryck säger, samt det som pekas på i kommunikationshjälpmedlet och i omgivningen. Upprepa också hela budskapet för att försäkra dig om att du tolkat rätt.

Så här kan du stödja kommunikationen

 • Ge tid. Att kommunicera med ett hjälpmedel är alltid långsammare än att tala.
 • Var uppmärksam och notera non verbala uttryck. Gester och miner är en del av kommunikationen. Allt behöver man inte sträva till att kommunicera med hjälp av hjälpmedlet. Notera till exempel blickens riktning, huvudrörelser och ansiktsuttryck och säg budskapet som dessa förmedlar.
 • Ställ klargörande frågor och upprepa högt hela meddelandet, för att försäkra dig om att du tolkat rätt
 • Det är viktigt att personen som behöver kommunikationshjälp, i alla situationer kan uttrycka sina egna tankar. Det är också bra att komma överens om hur ni agerar i en diskussion. Om en person kommunicerar med nyckelord är det kommunikationspartnern som ansvarar för att tolka och föra samtalet vidare. Försäkra dig om att personen som behöver kommunikationshjälp i alla situationer har en möjlighet att uttrycka sig.
 • Se till att ett kommunikationsmedel alltid är tillgängligt. Kom överens om ett tecken, en gest eller ett ljud med vilket personen kan be om att få sitt hjälpmedel.
 • Om det uppstår ett tekniskt problem med hjälpmedlets funktion, bör du kontakta hjälpmedelsenheten som beviljat hjälpmedlet. Ifall kommunikationen med hjälpmedlet inte flyter, be om vägledning av en talterapeut, kommunikationshandledare eller annan sakkunnig.

En guide till auditiv skanning

Ifall det till följd av synnedsättning eller fysisk funktionsnedsättning, inte är möjligt för en person att självständigt använda en kommunikationskarta eller pärm kan kommunikationspartnern peka på och lista hjälpmedlets ordförråd. Detta sätt att bläddra i ett ordförråd kallas auditiv skanning.

 1. Klargör först hur personen uttrycker ”ja” och ”nej”. Då ni använder er av auditiv skanning kan personen i behov av hjälp bekräfta rätt tolkning genom att uttrycka ”ja”.
 2. Räkna upp och peka på bokstäver, ord och färdiga fraser. Håll en kort paus så att personen hinner bekräfta sitt val.
 3.  Om personen inte väljer något alternativ kan du fråga om du ska läsa upp dem på nytt.
 4. Efter varje budskap ska du försäkra dig om att du tolkat rätt. Ställ vid behov klargörande frågor.

Att stödja kommunikationen visuellt

När du vill ta reda på vad någon har att säga kan du använda gester, peka, rita eller skriva hela ord. Vid så kallat ritprat ställs frågor med hjälp av att två alternativ som relaterar till diskussionen ritas upp.

Ritprat

Ritprat är en kommunikationsmetod med hjälp av vilken en kommunikationspartner kan stödja berättandet om ett ord saknas i kommunikationskartan eller pärmen. Metoden lämpar sig även för situationer där kommunikationshjälpmedlet inte finns tillgängligt.

Snabba skisser visualiserar alternativ

Samtalspartnern kan utreda en sak genom att rita, om den talhandikappade personen inte kan uttrycka sig. Då man ritar en snabb skiss räcker det med konturer.

Snabba skisser visualiserar alternativ. Exempel på en ritad bild av frågan ”Hände det i skogen, i staden eller någon annanstans?”
 1. Rita två bildalternativ och ett frågetecken.
 2. Namnge bildalternativen och skriv vid behov namnen ovanför bilden. Namnge också frågetecknet så att din partner kan berätta ”gäller ingendera saken utan något helt annat – rita mera”.
 3. Peka på bilderna en i taget och fråga din partner ”Handlar din sak om detta eller ingendera av dessa?”
 4. Vänta på din partners val och försäkra dig om svaret stämmer innan du går vidare.
 5. Rita vid behov fler alternativ eller upprepa svaret och fortsätt sedan samtalet.

Kommunikation via snabbritning

Snabb kommunikationsmetod med ritade bilder (eng. Quick drawing Communication System) stöder kommunikationen i samtalssituationer då kommunikationsapparaten eller –tavlan saknar kommunikationsbilderna eller symbolerna som behövs i samspelet. Metoden passar också i sådana situationer när andra hjälpmedel för kommunikation inte finns att tillgå. Mer information om Kommunikation via snabbritning.

Läs mer

Den kunniga samtalspartnern