Vad är HYP-modellen?

Modellen för uppmärksam samvaro HYP är ett enkelt sätt att vara i samspel med personer som har stora stödbehov. Uppmärksam samvaro behövs, om det finns risk att en person blir utanför då hen inte själv kan initiera eller upprätthålla samspel.

I videon visas exempel på uppmärksam samvaro. Video: Kehitysvammaliiton Tikoteekki. Obs! Videon endast på finska.

Grundtanken i HYP-modellen är att alla människor behöver vara i samspel med andra och att lyckade erfarenheter av samvaro sporrar alla parter till att öka samvaron ytterligare. Samspelsbehovet och -sätten hos personer med stora stödbehov är ofta mycket individuella och ibland svårtolkade. Om deras behov eller sätt inte uppmärksammas, finns det risk att personen blir utan samspel. Genom att använda HYP-modellen stöds ett trevligt umgänge då man dagligen reserverar tid för samspelet. I HYP-modellen är det centralt att prioritera samspelet och att göra samspelet till en daglig rutin.

HYP-modellen passar personer med behov av stöd i inlärning, förståelse och kommunikation oberoende av ålder, till exempel personer med intellektuell funktionsnedsättning, minnessjukdomar eller inom autismspektrum. HYP-modellen passar också i sammanhang där man vill öka det sociala umgänget, även om tal- och kommunikationssvårigheterna inte är så svåra. HYP-modellen kan användas hemma, på daghem, i skolor, på boende-enheter och inom dagverksamheter.

HYP-modellen kan användas och HYP-stunder kan genomföras av vem som helst som är intresserad, av närstående eller personal.

Vad är en HYP-stund?

I praktiken är HYP-stunden en 10 minuters stund, då man koncentrerar sig hundraprocentigt på sin samspelspartner. HYP-stunden kräver inte att man presterar något, utan målet är att hitta glädje i samvaron med sin partner. HYP-stundens innehåll planeras inte på förhand utan utgångspunkten är att man gör det som den andra personen intresserar sig för och fokuserar fullständigt på samspelet.

I HYP-stunderna behöver du ha förmåga att kasta dig in i samspelet samt ha en vilja att umgås och vara tillsammans med den andra personen. Dessutom behöver du kunna observera hurudan samvaro som är meningsfull för den andra. I HYP-stunden är det viktigt att man inte använder sådana kommunikations- och samspelssätt som inte fungerar och att man fokuserar på fungerande sätt eller provar på nya. Det är också viktigt att reflektera över samspelssituationens betydelse och ditt eget samspelssätt samt anteckna dina observationer.

De dagliga HYP-stunderna upprepas under en bestämd tid, varefter verksamhetens effekt och förverkligande utvärderas. En HYP-period kan vara till exempel 20 dagar och dessa perioder kan upprepas med en person så länge som det upplevs som nödvändigt eller givande. HYP kan också bli ett bestående sätt att vara tillsammans och vars effekt utvärderas regelbundet.

Varför behövs HYP-modellen?

Avsikten med HYP-modellen är att förändra gruppens samspelskultur och öka det sociala samspelet i gruppen, utan krav på prestation och med fokus på att hitta glädje i samvaron.

Lekfull samvaro är viktigt för välbefinnandet och utvecklingen, speciellt för personer med utmaningar inom kommunikationsförmågan. Med HYP-modellen möts samspelsparterna på ett jämställt sätt, vilket stärker känslan av delaktighet och samhörighet. Personer som inte har ett talat språk och som har försämrade möjligheter till kommunikation, behöver kunniga samspelsparter som kan känna igen deras individuella behov av socialt samspel, ser betydelsen av olika samspelssätt och som kan tar kontakt på det sätt som behövs.

Med hjälp av HYP-modellen får en person med stora stödbehov en lugn stund, där samspelspartnern fokusera helt och hållet på henne. En lyckad HYP-stund uppmuntrar personen att uttrycka sig själv och sina behov samt interagera med andra.

Hur tar man i bruk HYP

Initiativtagaren av uppmärksam samvaro kan vara vem som helst i arbetsgemenskapen. I inledningsfasen hålls två möten med en veckas mellanrum. Under mötena sätter man sig in i HYP-modellens grundtankar samt kommer överens med vem eller vilka man börjar förverkliga HYP-modellen med.

Läs mera om förverkligandet av HYP-modellen

Arbetsgemenskaper kan ta i bruk HYP-modellen genom att använda fördjupningsmaterialet och handledningen eller genom att delta i HYP-nätkurs (Saavuta Asiantuntijapalvelut, endast på finska).

Erfarenheter av HYP-verksamhetsmodellen

I videon berättar personalen hur dagliga stunder av uppmärksam samvaro ändrade samspelet mellan klienten och personalen och hur klienten började njuta av samvaron. Video: Kehitysvammaliiton Tikoteekki. Videon endast på finska.
 I videon berättar personalen vid ett gruppboende om sina erfarenheter av HYP-stunderna och hur dessa påverkar samspelet med en klient och förbättrar livskvaliteten. Video: Kehitysvammaliiton Tikoteekki. Videon endast på finska. 

”Dagarna har fått innehåll och aktivitet och han har fått uppmärksamhet och har blivit sedd. Man får lättare och oftare ögonkontakt och han koncentrerar sig bättre en förut. Förutom HYP-stunderna verkar det som om han också är aktivare i andra situationer. Han har flera gånger frågat med gester om man kunde göra mera saker som under HYP-stunden.” (arbetstagare på grupphem)

”Hon har fått erfarenhet om att vuxna är närvarande och där för henne. Eleven litar alldeles klart på den vuxna under HYP-stunden: Hon tar mera kontakt, hålls mera på plats och frågar själv efter pauser. Det har hjälpt henne att det inte funnits andra stimuli i situationen än samspel.” (speciallärare)

Vi har märkt att han klarar av beröring och kan vara lugn under samspelssituationer. Han är intresserad av samvaro med andra och det utmanande beteendet har minskat. Han har börjat komma mera till oss också utanför HYP-stunderna och har börjat se oss i ögonen mer än förut.” (skolgångsbiträde)

”Vårt samspel har förstärkts och blivit tätare under HYP-perioden. Hon tar mera initiativ och initiativen är mera målmedvetna än förut. Hon är allmänt sett nöjdare och mer tillitsfull. För mig själv har HYP-stunderna varit värdefulla.” (mamma)

”Mitt eget samspelssätt har ändrats. Jag är nu öppnare för brukarens färdigheter. Förut var jag ledande i situationer, nu märker jag brukarens initiativ och följer dem. Jag anpassar mig också till samma nivå under samspelssituationer med honom.” (arbetstagare på grupphem)

”Vi har lugnat oss i samspel under HYP-stunder med henne. Den egna sinnesstämningen i situationen är viktig och har ändrats. Vi har den attityden i situationen att samspelet kan lyckas. Allra bäst har HYP-stunden lyckats då arbetstagaren inte har haft några förväntningar, utan varit närvarande i stunden med attityden ”Det här blir en bra stund”. Och låtit situationen fortskrida av sig själv.” (skolgångsbiträde)

”Det behövs mer än material på nätet. Det är viktigt att någon kommer och föreslår en HYP-period. När gemenskapen förstått idén under prövotiden, kan man fortsätta HYP.” (förman på grupphem)

”Vi fastnar lätt i våra egna rutiner. Vi behövde en utomstående för att puffa oss mot det nya.” (handledare för eftermiddagsgrupp i skola)

HYP-modellen kan också användas när man jobbar med familjer. Då krävs det av initiativtagaren en särskild känslighet i att lyssna och uppmärksamma familjens situation och föräldrarnas tankar. (HYP inledare)

Undersökningar om modellens effekter

HYP grundar sig på verksamhetsmodellen HOP (Hanging Out Program. Interaction for People at Risk of Isolation, 2008) som den australiensiska talterapeuten Sheridan Forster skapat.

HYP-modellens effekter har undersökts i avhandlingar i Finland. På basen av avhandlingarna kan man säga att personalen upplever att modellen är till nytta och att de lär känna sin klient bättre. De intervjuade personerna berättar också att de genom metoden kunde hitta sätta att få kontakt med personer som de inte kände från tidigare. Resultaten visar framför allt att ögonkontakten och samspelet med andra ökade hos de som deltog i undersökningen.

På basen av de observationer och undersökningar som gjorts om HYP-modellen, verkar det som att korta, dagliga samspelsstunder i en vardaglig miljö kan ha en positiv effekt för personer med stora stödbehov och för deras samspel med andra. I andra undersökningar som har gjorts kring socialt samspel och metoder för stärkandet av samspelet, har man kommit fram till liknande resultat. Du kan läsa mera om undersökningen på finska: HYP- Tutkimusnäyttö toimintamallin vaikutuksista (pdf).

Mer information och källor

Hanging Out Program – HOP (Sheridan Forster, på engelska)

HYP-verkkokurssit (Saavuta Asiantuntijapalvelut, på finska)

Huomioivaa yhdessäoloa (Ketju-lehti, på finska)

Kaisa Martikainen: Yhdessäolon iloa vai vääriä vuorovaikutusmalleja?  (Kehitysvammaliitto, på finska)

Yhteinen hetki -kortit auttavat kutsumaan vaikeimmin kehitysvammaisen vuorovaikutukseen (Tikonen-lehti, på finska)

Krista Kaponen (2022): Yhteinen hetki -kortit: vaikeimmin kehitysvammaisten ihmisten vuorovaikutuksen tueksi (Theseus, på finska)

Rebekka Lindholm (2018): Assessing the effect of a HOP therapy period on preverbal communication skills in adults with profound intellectual disabilities – a multiple single subject study (Doria / Åbo Akademi, på engelska)

Assi Rohiola (2015)”Kymmeneksi minuutiksi ehtii kyllä pysähtymään.” Vuorovaikutuksen voimavarana HYP-malli (pdf, på finska)

Silva Lahti (2020): Olemuskielellä osalliseksi. Vapaaehtoisten kokemuksia Huomioivan yhdessäolon toimintamallin (HYP) käytöstä vuorovaikutuksen tukena (pdf, på finska)

HYP- Tutkimusnäyttö toimintamallin vaikutuksista (pdf, på finska)

Text och material: specialsakkunnig Kaisa Martikainen, Tikoteekki / Kehitysvammaliitto (på finska)