Tietoa huomioivasta yhdessäolosta HYP

Huomioivaa yhdessäoloa tarvitaan, jos ihminen on vaarassa jäädä yksin, koska hän ei osaa aloittaa vuorovaikutusta tai saada sitä jatkumaan.

Videossa kerrotaan esimerkkien avulla, millaista on huomioiva yhdessäolo. Video: Kehitysvammaliiton Tikoteekki.

Huomioivan yhdessäolon perusajatuksena on, että jokainen ihminen tarvitsee vuorovaikutusta toisten kanssa ja että onnistuneet yhdessäolon kokemukset kannustavat kaikkia osapuolia lisäämään yhdessäoloa entisestään. Vuorovaikutuksessa paljon tukea tarvitsevan ihmisen vuorovaikutustarpeet ja -keinot ovat hyvin yksilöllisiä ja hienovaraisia. Jos niitä ei huomata tai ymmärretä, ihminen jää ilman vuorovaikutusta. HYP ohjaakin varaamaan päivittäin aikaa mukavaan yhdessäoloon vuorovaikutuksessa tukea tarvitsevan ihmisen kanssa. HYPin toteutuksessa on keskeistä, että yhteisö asettaa vuorovaikutuksen etusijalle ja sitoutuu päivittäisiin yhdessäolon hetkiin.

HYP sopii kaikenikäisille oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitseville ihmisille. Esimerkiksi ihmisille, joilla on kehitysvamma, muistisairaus tai autismin kirjon häiriö. HYP sopii myös yhteisöihin, joissa halutaan lisätä mukavaa yhdessäoloa vaikka puheen ja kommunikoinnin pulmat ovat lievempiä. HYP-toimintatapaa voidaan käyttää perheissä, päiväkodeissa, kouluissa sekä asumisyksiköissä ja päivätoiminnassa.

HYP-toiminnan voi käynnistää ja HYP-hetkiä voi toteuttaa kuka tahansa asiasta kiinnostunut läheinen tai työntekijä.  

Mikä on HYP-hetki?

HYP-hetki on kymmenen minuutin tuokio, jolloin työntekijän huomio on sataprosenttisesti vuorovaikutuskumppanissa. HYP-hetkeä ei suoriteta, vaan tavoitteena on löytää yhdessä olemisen ilo kumppanin kanssa.  HYP-hetkien sisältöä ei suunnitella etukäteen. Lähtökohtana on henkilöä kiinnostava tekeminen ja kumppanin täydellinen keskittyminen vuorovaikutukseen. 

HYP-hetkissä tarvitset kykyä heittäytyä tilanteeseen ja halua viettää aikaa ja olla yhdessä vuorovaikutuskumppanisi kanssa. Sen lisäksi tarvitset kykyä havainnoida, millainen yhdessäolo on hänen kannaltaan mielekästä. HYP-hetkissä on tärkeää päästää irti sellaisista toiminta- ja vuorovaikutustavoista, jotka eivät toimi ja kokeilla niiden sijaan jotain uutta. Sinun on myös tärkeää pohtia vuorovaikutustilanteita ja oman vuorovaikutustapasi merkitystä sekä kirjata havaintosi muistiin.

Päivittäisiä HYP-hetkiä toistetaan ennalta sovittu ajanjakso, jonka jälkeen toiminnan toteutumista ja vaikutuksia arvioidaan. Yksi HYP-jakso voi kestää esimerkiksi 20 päivää, ja näitä jaksoja voidaan toistaa yhden henkilön kanssa niin pitkään kuin yhteisö katsoo tarpeelliseksi. HYP saattaa jäädä myös pysyväksi yhdessäolon tavaksi, jonka vaikutuksia arvioidaan määräajoin pidettävissä yhteenvetokokouksissa. 

Mitä hyötyä HYPistä on? 

HYPin tarkoituksena on muuttaa yhteisön vuorovaikutuskulttuuria ja lisätä yhteisössä sosiaalista vuorovaikutusta, jossa keskeistä on tavoitteeton yhdessäolo ja siitä nauttiminen.  
 
Leikillinen yhdessäolo on tärkeää varhaisten taitojen varassa viestivien ihmisten hyvinvoinnille ja kehitykselle. HYPissä osapuolet kohtaavat toisensa tasavertaisina, joten se vahvistaa merkittävällä tavalla osallisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Varhaisten taitojen varassa viestivät ihmiset tarvitsevat ympärilleen osaavia kumppaneita, jotka tunnistavat heidän yksilöllisen tapansa olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, näkevät erilaisten vuorovaikutuksen muotojen arvon ja ottavat tehtäväkseen olla kontaktissa heidän tarvitsemillaan tavoilla. 
 
HYPin avulla vuorovaikutuksessa paljon tukea tarvitseva ihminen saa rauhallisen hetken, jolloin vuorovaikutuskumppani keskittyy vain häneen. Onnistuneet HYP-hetket kannustavat ihmistä ilmaisemaan itseään ja omia tarpeitaan sekä olemaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 

Miten HYP otetaan käyttöön yhteisössä? 

Huomioivan yhdessäolon käynnistäjänä voi toimia kuka tahansa yhteisön työntekijöistä. Käynnistysvaiheessa pidetään kaksi kokousta, viikon välein. Kokouksissa perehdytään HYP-mallin perusajatuksiin sekä sovitaan, kenen tai keiden kanssa HYP-mallia aletaan toteuttaa.  

Lue lisää HYPin toteutuksesta

Yhteisöt voivat ottaa HYP-toimintamallin käyttöön tämän perehdytysmateriaalin avulla tai osallistumalla HYP-verkkokurssille.  (Saavuta Asiantuntijapalvelut)

Kokemuksia HYPistä

Videolla työntekijät kertovat, miten päivittäiset huomioivan yhdessäolon hetket muuttivat asukkaan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta ja kuinka asukas alkoi nauttia yhdessä olosta. Video: Kehitysvammaliiton Tikoteekki.
Videolla ryhmäkodin työntekijät kertovat kokemuksiaan HYP-hetkistä ja niiden vaikutuksista kuurosokean asukkaansa vuorovaikutukseen ja elämänlaatuun. Video: Kehitysvammaliiton Tikoteekki.

Tutkimusnäyttö toimintamallin vaikutuksista

HYP perustuu australialaisen puheterapeutin Sheridan Forsterin luomaan HOP-toimintamalliin (engl. Hanging Out Program. Interaction for People at Risk of Isolation, 2008). HYPin vaikutuksista ei vielä ole julkaistu vertaisarvioituja tutkimuksia. Vaikutuksia on kuitenkin tarkasteltu Sheridan Forsterin yhdessä julkaisemattomassa lähteessä.

Suomessa HYP-toiminnan vaikutuksia on havainnoitu ja tutkittu opinnäytetöiden tasolla. Tulosten perusteella työntekijät kokivat sen hyödylliseksi ja oppineensa sen avulla tuntemaan asiakastaan paremmin. Haastateltavat kertoivat löytäneensä myös yhteyden heille ennalta tuntemattomiin ihmisiin. Tulosten mukaan erityisesti tutkittavien katsekontaktin käyttö ja suuntautuminen kumppaniin vahvistuivat.

HYP-toiminnasta tehtyjen havaintojen ja tutkimusten perusteella vaikuttaa siis siltä, että kestoltaan lyhyillä, arkiympäristössä päivittäin toteutetuilla myönteisillä vuorovaikutushetkillä voi olla positiivisia vaikutuksia paljon tukea tarvitsevien ihmisten ja heidän kumppaneidensa väliseen vuorovaikutukseen. Myös muista sosiaalista vuorovaikutusta ja vuorovaikutussuhteen laatua vahvistavista toimintavoista tehdyissä tutkimuksissa on saatu samansuuntaisia tuloksia. Lue lisää tutkimusnäytöstä: HYP- Tutkimusnäyttö toimintamallin vaikutuksista (pdf).

Lisätietoa ja lähteet

Hanging Out Program – HOP (Sheridan Forster)

HYP-verkkokurssit (Saavuta Asiantuntijapalvelut)

Huomioivaa yhdessäoloa (Ketju-lehti)

Kaisa Martikainen: Yhdessäolon iloa vai vääriä vuorovaikutusmalleja?  (Kehitysvammaliitto)

Yhteinen hetki -kortit auttavat kutsumaan vaikeimmin kehitysvammaisen vuorovaikutukseen (Tikonen-lehti)

Krista Kaponen (2022): Yhteinen hetki -kortit: vaikeimmin kehitysvammaisten ihmisten vuorovaikutuksen tueksi (Theseus)

Rebekka Lindholm (2018): Assessing the effect of a HOP therapy period on preverbal communication skills in adults with profound intellectual disabilities – a multiple single subject study (Doria, Åbo Akademi)

Assi Rohiola (2015): ”Kymmeneksi minuutiksi ehtii kyllä pysähtymään.” Vuorovaikutuksen voimavarana HYP-malli (pdf)

Silva Lahti (2020): Olemuskielellä osalliseksi. Vapaaehtoisten kokemuksia Huomioivan yhdessäolon toimintamallin (HYP) käytöstä vuorovaikutuksen tukena (pdf)

HYP- Tutkimusnäyttö toimintamallin vaikutuksista (pdf)

Teksti: erityisasiantuntija Kaisa Martikainen / Kehitysvammaliiton Tikoteekki