Hakutoiminto

Jos si­vus­tol­la on usei­ta ala­si­vu­ja (yli 20), tu­li­si si­vus­tol­le si­säl­lyt­tää ha­ku­toi­min­to. Ha­ku­toi­min­to on hyvä si­joit­taa jo­kai­sel­le si­vul­le nä­ky­väl­le koh­dal­le si­vun ylä­lai­taan.

Ha­ku­toi­min­to ja ha­ku­tu­lok­set näyt­tä­vä sivu on to­teu­tet­ta­va saa­vu­tet­ta­val­la ta­val­la. An­nam­me täs­sä oh­jei­ta ja vink­ke­jä mo­lem­piin.

Ha­ku­kent­tä ja ha­ku­pai­ni­ke

Käyt­tä­jä kir­joit­taa ha­kusa­nan ha­ku­kent­tään. Tä­hän on hyvä an­taa riit­tä­väs­ti ti­laa.

Ha­ku­ken­tän ylä­puo­lel­le, va­sem­mal­le puo­lel­le tai ha­ku­ken­tän si­sään tu­lee kir­joit­taa, että ky­sy­myk­ses­sä on ha­ku­kent­tä. Teks­ti voi olla esi­mer­kik­si ”Hae si­vus­tol­ta”. Tämä ker­too käyt­tä­jäl­le, että ky­sees­sä on ha­ku­toi­min­to, joka ha­kee si­säl­tö­jä si­vus­tol­ta, jol­la käyt­tä­jä par­hail­laan vie­rai­lee.

Ha­ku­toi­min­to voi­daan li­säk­si ku­vit­taa esi­mer­kik­si suu­ren­nus­la­sin ku­val­la. Tämä on ylei­ses­ti käy­tet­ty tapa eri si­vus­toil­la.

Julkaistu: