Käytä selkeää ja ymmärrettävää kieltä

Sel­keä ja ym­mär­ret­tä­vä kie­li pa­ran­taa verk­ko­si­vu­jen si­säl­lön saa­vu­tet­ta­vuut­ta tyy­pil­li­ses­ti kai­kil­le käyt­tä­jil­le. Eri­tyi­sen tär­ke­ää tämä on hen­ki­löil­le, joil­la on kie­lel­li­siä tai kog­ni­tii­vi­sia haas­tei­ta. Myös maa­han­muut­ta­jat, jot­ka ei­vät puhu äi­din­kie­le­nään suo­mea, hyö­ty­vät täs­tä pal­jon.

Yleen­sä hyvä yleis­kie­li on riit­tä­vä ja pa­ran­taa huo­mat­ta­vas­ti saa­vu­tet­ta­vuut­ta ja käy­tet­tä­vyyt­tä. On mo­nia käyt­tä­jiä, joil­le pelk­kä hyvä yleis­kie­li ei kui­ten­kaan rii­tä. Tämä vuok­si tär­keim­mät si­säl­löt kan­nat­taa esit­tää käyt­täen sel­ko­kiel­tä ja sel­koil­mai­sua.

Sel­keän hy­vän ym­mär­ret­tä­vän kie­len oh­jei­ta:

  • Il­mai­se asiat suo­raan ja yk­sin­ker­tai­ses­ti.
  • Älä käy­tä kie­li­ku­via tai sa­non­to­ja.
  • Väl­tä mo­ni­mut­kais­ten, vie­ras­pe­räis­ten ja vai­kei­den sa­no­jen käyt­töä.
  • Ri­vi­tä teks­ti va­sem­mal­le.
  • Älä tur­haan lihavoi, kursivoi tai alleviivaa teks­tiä.
  • Älä käy­tä PELK­KIÄ ISO­JA KIR­JAI­MIA.
  • Pa­loit­te­le teks­ti sel­keäk­si ja ym­mär­ret­tä­väk­si ko­ko­nai­suu­dek­si käyt­tä­mäl­lä vä­liot­si­koi­ta, lis­to­ja, ku­via ja vi­deoi­ta.
  • Älä jul­kai­se lii­an pit­kiä teks­ti­si­säl­tö­jä.
  • Tue kir­joi­tet­tua teks­tiä ku­vil­la, ku­vaa­jil­la, lis­toil­la, vi­deoil­la ja ää­ni­tie­dos­toil­la.

Li­sää ai­hees­ta

Si­säl­lön ym­mär­ret­tä­vyys ja sel­ko­kie­li

Julkaistu: