Käyttäjän sijainti sivustolla

On tär­ke­ää, että käyt­tä­jä ha­vait­see hel­pos­ti ja vai­vat­to­mas­ti, min­kä ni­mi­sel­lä ala­si­vul­la hän mil­loin­kin on. Li­säk­si käyt­tä­jän tu­lee voi­da tie­tää, mis­sä koh­taa si­vus­ton na­vi­gaa­tio­ra­ken­net­ta hän on.

Käyt­tä­jäl­le voi­daan esit­tää auki ole­va ala­si­vun nimi useal­la eri ta­val­la:

  • Pää­si­säl­lön ot­sik­ko: täs­tä käyt­tä­jä nä­kee hel­pos­ti, mil­lä si­vul­la hän on.
  • Si­vun nimi: käyt­tä­jä voi to­de­ta auki ole­van ala­si­vun myös si­vun ni­mes­tä eli tit­les­tä.
  • Na­vi­gaa­tio: si­vus­tol­la ole­vis­sa na­vi­gaa­tio­lin­keis­sä voi­daan käyt­tä­jäl­le vi­su­aa­li­ses­ti esit­tää, min­kä si­vun alla käyt­tä­jä on.
  • Mu­ru­pol­ku: mu­ru­pol­ku on ylä- ja ala­si­vuis­ta koos­tu­va link­ki­pol­ku, joka esit­tää käyt­tä­jäl­le tä­män si­jain­nin si­vus­tol­la.
Julkaistu: