Looginen lukemisjärjestys

Lu­ke­mis­jär­jes­tyk­sen tu­li­si olla loo­gi­nen ja sel­keä: verk­ko­si­vu­jen teks­tin tu­li­si ede­tä va­sem­mal­ta oi­keal­le ja yl­hääl­tä alas. Täl­löin si­vu­nä­ky­mää ei tar­vit­se tur­haan vie­rit­tää edes­ta­kai­sin.

So­keil­le ruu­dun­lu­kuoh­jel­man käyt­tä­jil­le lu­ke­mis­jär­jes­tyk­sen tu­li­si olla sama kuin nor­maa­lis­ti nä­ke­vil­le. Käy­tän­nös­sä tämä on­nis­tuu si­ten, että teks­ti­si­säl­tö syö­te­tään HTML-koo­diin sii­nä jär­jes­tyk­ses­sä, jos­sa se on tar­koi­tet­tu luet­ta­vak­si.

HUOM:

Verk­ko­si­vuis­ta on mah­dol­lis­ta teh­dä CSS-tyy­li­mää­rit­te­lyi­den avul­la sel­lai­sia, että si­säl­tö esi­te­tään käyt­tä­jäl­le vi­su­aa­li­ses­ti eri jär­jes­tyk­ses­sä kuin se on HTML-koo­diin kir­joi­tet­tu. Näin ei kan­na­ta toi­mia, sil­lä ruu­dun­lu­kuoh­jel­mat lu­ke­vat si­vun kui­ten­kin HTML-koo­din esit­tä­mäs­sä jär­jes­tyk­ses­sä.

Julkaistu: