Suunnittele selkeitä lomakkeita

Verk­ko­si­vuil­la ole­vien lo­mak­kei­den tu­li­si olla tek­ni­ses­ti saa­vu­tet­ta­via, sel­kei­tä ja ym­mär­ret­tä­viä. Huo­lel­li­ses­ti suun­ni­tel­lut ja to­teu­te­tut verk­ko­lo­mak­keet te­ke­vät nii­den täyt­tä­mi­ses­tä help­poa kai­kil­le käyt­tä­jil­le.

Lo­mak­keen ele­ment­tien, esi­mer­kik­si pai­nik­kei­den, on ol­ta­va riit­tä­vän suu­ria. Näin heik­ko­nä­köi­set käyt­tä­jät voi­vat erot­taa ne pa­rem­min, ja nii­tä on help­po pai­naa kos­ke­tus­näy­töl­li­sil­lä lait­teil­la.

Ni­mi­la­put (la­bel)

Jo­kai­sel­la lo­ma­ke-ele­men­til­lä on ol­ta­va ni­mi­lap­pu (la­bel), jos­ta käy ilmi, mitä ku­hun­kin lo­ma­ke­kent­tään tu­lee kir­joit­taa. Ruu­dun­lu­kuoh­jel­mat osaa­vat lu­kea ni­mi­la­put ää­neen nä­kö­vam­mai­sil­le käyt­tä­jil­le.

Jos lo­mak­kees­sa ole­vaan teks­ti­kent­tään tu­lee siis kir­joit­taa oma etu­ni­mi, ni­mi­la­pus­sa tu­li­si lu­kea ”Etu­ni­mi”. Jos ken­tän täyt­tä­mi­nen on pa­kol­lis­ta en­nen lo­mak­keen lä­het­tä­mis­tä, myös tämä on hyvä ker­toa käyt­tä­jäl­le ni­mi­la­pus­sa.

Oh­jeis­tus

Käyt­tä­jäl­le tu­lee an­taa riit­tä­vä oh­jeis­tus lo­mak­keen täyt­tä­mis­tä var­ten. Lo­mak­keen jo­kai­sen ken­tän koh­dal­la täy­tyy ker­toa sel­väs­ti, mitä ky­sei­seen koh­taan tu­lee kir­joit­taa. Ni­mi­lap­pu on hyvä pi­tää ly­hye­nä ja yti­mek­kää­nä. Jos se ei tar­joa riit­tä­väs­ti oh­jeis­tus­ta ken­tän täyt­tä­mi­seen, voi oh­jeen kir­joit­taa ta­val­li­se­na teks­ti­nä ken­tän ylä­puo­lel­le.

On tär­ke­ää ker­toa myös, mis­sä muo­dos­sa tie­to tu­lee kir­joit­taa lo­mak­kee­seen. Jos jo­hon­kin teks­ti­kent­tään tu­lee esi­mer­kik­si täyt­tää lu­kuar­vo, käyt­tä­jäl­le on ker­rot­ta­va, ero­te­taan­ko de­si­maa­lit pil­kul­la vai pis­teel­lä.

Osa lo­mak­keen ter­meis­tä on usein syy­tä se­lit­tää, jot­ta käyt­tä­jät osaa­vat täyt­tää lo­mak­keen oi­kein. Käyt­tä­jäl­tä saa­te­taan esi­mer­kik­si ky­syä hä­nen brut­to­tu­lo­jaan, jol­loin on hyvä ker­toa, mitä ter­mi tar­koit­taa.

Pa­lau­te

Käyt­tä­jäl­le on hyvä an­taa pa­lau­tet­ta lo­mak­keen täy­tös­tä. Jos lo­mak­kees­sa on vir­heel­li­ses­ti täy­tet­ty­jä kent­tiä, ne pi­tää il­moit­taa käyt­tä­jäl­le mah­dol­li­sim­man sel­keäs­ti ja tar­kas­ti.

Käyttäjälle on syy­tä ker­toa, mit­kä ken­tät on täy­tet­ty vir­heel­li­ses­ti, ja an­taa oh­jei­ta vir­hei­den kor­jaa­mi­sek­si.

Vir­heel­li­ses­ti täy­te­tyt ken­tät on hyvä sekä lis­ta­ta yh­teen lo­mak­keen al­kuun että il­moit­taa vir­hees­tä jo­kai­sen vir­heel­li­ses­ti täy­te­tyn lo­ma­ke­ken­tän koh­dal­la.

Kun lo­ma­ke on on­nis­tu­nees­ti lä­he­tet­ty, käyt­tä­jäl­le on an­net­ta­va täs­tä pa­lau­tet­ta. Pa­lau­te voi­daan esi­mer­kik­si esit­tää lo­mak­keen lä­het­tä­mi­sen jäl­keen omal­la si­vul­laan.

Loo­gi­nen jär­jes­tys

Suun­nit­te­le lo­ma­ke niin, että täy­tet­tä­vät lo­ma­ke­ken­tät ovat loo­gi­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä.

Lo­mak­keen voi kuun­nel­la ruu­dun­lu­kuoh­jel­mal­la tai pyy­tää jo­tain tois­ta hen­ki­löä lu­ke­maan sen ää­neen. Tämä voi aut­taa ar­vioi­maan, kuin­ka loo­gi­nen ja sel­keä lo­ma­ke on.

Näp­päi­mis­tö­käyt­tö

Var­mis­ta, että lo­ma­ke voi­daan täyt­tää käyt­täen pelk­kää näp­päi­mis­töä. Var­mis­ta, että myös mo­ni­mut­kai­sem­mat ele­men­tit (esi­mer­kik­si liu­kusää­ti­met) toi­mi­vat ja ovat käy­tet­tä­vis­sä pel­käl­lä näp­päi­mis­töl­lä.

Julkaistu: