WCAG 2.1 -saavutettavuusohjeet

1. Ha­vait­ta­va

1.1 Teks­ti­vas­ti­neet

1.1.1 Ei-teks­tu­aa­li­nen si­säl­tö (Taso A)

1.2 Ai­ka­si­don­nai­nen me­dia

1.2.1 Pelk­kä au­dio ja pelk­kä vi­deo (tal­len­net­tu) (Taso A)

1.2.2 Teks­ti­tys (tal­len­net­tu) (Taso A)

1.2.3 Ku­vai­lu­tulk­kaus tai me­dia­vas­ti­ne (tal­len­net­tu) (Taso A)

1.2.4 Teks­ti­tys (suo­ris­sa lä­he­tyk­sis­sä) (Taso AA)

1.2.5 Ku­vai­lu­tulk­kaus (tal­len­net­tu) (Taso AA)

1.2.6 Viit­to­ma­kie­li (tal­len­net­tu) (Taso AAA)

1.2.7 Pi­den­net­ty ku­vai­lu­tulk­kaus (tal­len­net­tu) (Taso AAA)

1.2.8 Me­dia­vas­ti­ne (tal­len­net­tu) (Taso AAA)

1.2.9 Pelk­kä au­dio (suo­ris­sa lä­he­tyk­sis­sä) (Taso AAA)

1.3 Mu­kau­tet­ta­va

1.3.1 In­for­maa­tio ja suh­teet (Taso A)

1.3.2 Mer­ki­tyk­seen vai­kut­ta­va jär­jes­tys (Taso A)

1.3.3 Ais­tin­va­rai­set omi­nais­piir­teet (Taso A)

1.3.4 Asen­to (Taso AA)

1.3.5 Mää­rit­te­le syöt­teen tar­koi­tus (Taso AA)

1.3.6 Mää­rit­te­le tar­koi­tus (Taso AAA)

1.4 Erot­tu­va

1.4.1 Vä­rien käyt­tö (Taso A)

1.4.2 Au­dion kont­rol­loin­ti (Taso A)

1.4.3 Kont­ras­ti (mi­ni­mi) (Taso AA)

1.4.4 Teks­tin koon muut­ta­mi­nen (Taso AA)

1.4.5 Teks­tiä esit­tä­vät ku­vat (Taso AA)

1.4.6 Kont­ras­ti (pa­ran­net­tu) (Taso AAA)

1.4.7 Hil­jai­nen taus­ta­ää­ni tai ei taus­ta­ään­tä (Taso AAA)

1.4.8 Vi­su­aa­li­nen esi­tys­ta­pa (Taso AAA)

1.4.9 Teks­tiä esit­tä­vät ku­vat (ei poik­keus­ta) (Taso AAA)

1.4.10 Res­pon­sii­vi­suus (Taso AA)

1.4.11 Ei-teks­ti­muo­toi­sen si­säl­lön kont­ras­ti (Taso AA)

1.4.12 Teks­tin vä­lis­tys (Taso AA)

1.4.13 Si­säl­tö osoit­taes­sa tai koh­dis­taes­sa (Taso AA)

2. Hal­lit­ta­va

2.1 Käy­tet­tä­vis­sä näp­päi­mis­töl­tä

2.1.1 Näp­päi­mis­tö (Taso A)

2.1.2 Ei näp­päi­mis­töä -ansa (Taso A)

2.1.3 Näp­päi­mis­tö (ei poik­keuk­sia) (Taso AAA)

2.1.4 Yh­den mer­kin pi­ka­näp­päi­met (Taso A)

2.2 Tar­peek­si ai­kaa

2.2.1 Sää­det­tä­vä ajoi­tus (Taso A)

2.2.2 Tauo­ta, py­säy­tä, pii­lo­ta (Taso A)

2.2.3 Ei ajoi­tus­ta (Taso AAA)

2.2.4 Kes­key­tyk­set (Taso AAA)

2.2.5 Uu­del­leen­tun­nis­tau­tu­mi­nen (Taso AAA)

2.2.6 Ai­ka­kat­kai­sut (Taso AAA)

2.3 Sai­raus­koh­tauk­set

2.3.1 Kol­me vä­läh­dys­tä tai alle -raja-arvo (Taso A)

2.3.2 Kol­me vä­läh­dys­tä (Taso AAA)

2.3.3 Ani­maa­tio vuo­ro­vai­ku­tuk­sen yh­tey­des­sä (Taso AAA)

2.4 Na­vi­goi­ta­va

2.4.1 Ohi­ta loh­kot (Taso A)

2.4.2 Si­vuot­si­kot (Taso A)

2.4.3 Koh­dis­tus­jär­jes­tys (Taso A)

2.4.4 Lin­kin tar­koi­tus (kon­teks­tis­sa) (Taso A)

2.4.5 Usei­ta ta­po­ja (Taso AA)

2.4.6 Ot­si­kot ja ni­mi­la­put (Taso AA)

2.4.7 Nä­ky­vä koh­dis­tus (Taso AA)

2.4.8 Si­jain­ti (Taso AAA)

2.4.9 Lin­kin tar­koi­tus (vain lin­keil­le) (Taso AAA)

2.4.10 Osioi­den ot­si­kot (Taso AAA)

2.5 Syö­te­ta­vat

2.5.1 Osoi­ti­ne­leet (Taso A)

2.5.2 Osoi­tin­lait­teel­la teh­dyn va­lin­nan pe­ruut­ta­mi­nen (Taso A)

2.5.3 Ni­mi­lap­pu ni­mes­sä (Taso A)

2.5.4 Käyt­tö liik­keen avul­la (Taso A)

2.5.5 Koh­teen koko (Taso AAA)

2.5.6 Rin­nak­kai­set syö­te­me­ka­nis­mit (Taso AAA)

3. Ym­mär­ret­tä­vä

3.1 Luet­ta­va

3.1.1 Si­vun kie­li (Taso A)

3.1.2 Osien kie­li (Taso A)

3.1.3 Epä­ta­val­li­set sa­nat (Taso AAA)

3.1.4 Ly­hen­teet (Taso AAA)

3.1.5 Teks­tin vai­keus­ta­so (Taso AAA)

3.1.6 Ään­tä­mys (Taso AAA)

3.2 En­na­koi­ta­va

3.2.1 Koh­dis­ta­mi­nen (Taso A)

3.2.2 Syö­te (Taso A)

3.2.3 Joh­don­mu­kai­nen na­vi­goin­ti (Taso AA)

3.2.4 Joh­don­mu­kai­nen mer­kit­se­mi­nen (Taso AA)

3.2.5 Muu­tos pyy­det­täes­sä (Taso AAA)

3.3 Syöt­teen avus­ta­mi­nen

3.3.1 Vir­heen tun­nis­ta­mi­nen (Taso A)

3.3.2 Ni­mi­la­put tai oh­jeet (Taso A)

3.3.3 Vir­heen kor­jauseh­do­tus (Taso AA)

3.3.4 Vir­hei­den en­nal­taeh­käi­sy (oi­keu­del­li­nen, ta­lou­del­li­nen, data) (Taso AA)

3.3.5 Oh­jeet (Taso AAA)

3.3.6 Vir­hei­den en­nal­taeh­käi­sy (kaik­ki) (Taso AAA)

4. Lu­ja­te­koi­nen

4.1 Yh­teen­so­pi­va

4.1.1 Jä­sen­tä­mi­nen (Taso A)

4.1.2 Nimi, roo­li, arvo (Taso A)

4.1.3 Ti­las­ta ker­to­vat vies­tit (Taso AA)

Julkaistu: