Utvärdering av tillgänglighet

Bild: iStock

Det finns många metoder för att utvärdera webbsidors tillgänglighet och användbarhet. Varje metod har sina fördelar och nackdelar. För att få webbplatser att vara så tillgängliga som möjligt, är det skäl att utvärdera dem med så många olika metoder som möjligt.

Det rekommenderas att metoder som är avsedda för att utvärdera tillgängligheten ska användas i alla faser av webbplatsens utveckling: I webbplatsens planeringsfas och kodningsfas samt i den fas då innehåll skapas på webbplatsen.

Utvärderingen av tillgänglighet och användbarhet ska inte skjutas upp in i det sista. Det är enklast och ofta också förmånligast att skapa tillgängliga webbsidor om webbplatsens tillgänglighet beaktas redan i ett tidigt skede.

Det är skäl att fortsätta utvärderingen av tillgänglighet också efter det att webbplatsen är publicerad, så att allt innehåll som i framtiden skapas på webbplatsen ska vara så tillgängligt som möjligt för så många olika användare som möjligt.

Plan för utvärdering av tillgänglighet

Aspekter som utvärderaren och webbtjänstens beställare ska beakta före utvärderingen.

Självtestning av tillgänglighet

Anvisningar om hur de som deltar i utvecklingsarbetet med sin egen utrustning kan försäkra sig om att webbplatsen fungerar.

Verktyg som stöd för utvärdering av tillgänglighet

En presentation av olika verktyg som fungerar via webben eller som kan installeras på datorn och som kan användas för tillgänglighetsarbete.

Användartestning

Anvisningar om hur man kan dra nytta av slutanvändare för att försäkra sig om en webbplats tillgänglighet och användbarhet.

Publicerat: