Lättanvända webbsidor

Mies istuu sohvalla kannettava tietokone sylissä
Bild: iStock

Webbsidor som är lätta att använda är en central del av tillgänglighet. Lättanvändbarhet är till nytta för alla, men särskilt för personer som inte är vana vid att använda webben eller som har svårigheter med inlärning, gestaltning, minne eller textförståelse – således personer med olika kognitiva färdigheter. Ofta talar man också om kognitiv tillgänglighet till skillnad från teknisk tillgänglighet.

På den här sidan finns anvisningar om hur webbsidor kan göras lätta att använda och mer kognitivt tillgängliga. Dessutom har Papunet utvecklat kriterier för utvärdering av lättanvända webbplatser (på finska). Kriterierna kan man dra nytta av då man utvecklar och utvärderar webbplatser och också i situationer då webbplatsen inte är skriven på lättläst språk.

1. Förståelse av layouten

Formatera och placera elementen på ett sådant sätt att layouten beskriver deras betydelse och förhållande till varandra

Rubriker, brödtext, navigationsmenyer, länkar, blankettelement, tryckknappar och andra element på webbplatsen ska kunna identifieras och särskiljas från varandra på basis av deras utseende. Det är bra om element som har samma betydelse eller fungerar på samma sätt också visuellt påminner om varandra.

Placeringen av elementen beskriver också deras funktion och inbördes förhållanden. Om elementen hör till varandra bör de också vara placerade nära varandra. Man letar ofta efter funktionsknappar som hör till olika element i närheten av dem.

Om sidan exempelvis har text och bilder efter varandra, uppfattar man att texten hör ihop med bilden som är närmast den, oberoende av om texten finns ovanför eller under bilden.

Formatera texten på ett sådant sätt att den är lätt att läsa. Typsnittet ska till sin form vara tydligt och luftigt. Effektgivande metoder som fet stil eller kursivering är det skäl att använda med urskillning. Radavståndet ska vara tillräckligt. Textraderna får inte vara för långa och texten ska ha rak vänstermarginal.

2. Mängden information

Låt informationen som visas på en gång vara måttlig

På skärmen ska visas endast en måttlig mängd olika element, exempelvis text, länkar eller bilder. En alltför stor mängd information gör det svårare att ögna igenom materialet och det blir svårare att urskilja elementen från varandra.

Visa endast information och funktioner som är viktiga med avseende på kontexten

På skärmen är det bra att visa endast information som hör till ifrågavarande kontext. Annan information bör gömmas (exempelvis bakom en länk eller funktionsknapp) eller raderas helt och hållet. Bredvid innehållstext ska man inte placera bilder som inte hör ihop med innehållet eller länkar som leder någon annanstans i innehållet.

3. Att röra sig på webbplatsen

Gör det lätt för användaren att röra sig på webbplatsen, då är innehållet lätt att hitta

Webbplatsens struktur, med andra ord hur man rör sig mellan sidorna och hur sidorna är strukturerade, ska vara logisk och begriplig. Man ska undvika att använda flera parallella navigeringsstrukturer. Sidhierarkin får inte ha alltför många nivåer eller annars vara svår att gestalta.

Gör webbplatsens funktionalitet förutsägbar

När man klickar på en länk eller en funktionsknapp, får det inte förorsaka alltför stor förändring i sidans struktur. I annat fall ska användaren informeras om förändringen på förhand eller så ska förändringen vara förutsägbar. Webbplatsens olika delar ska till sin layout vara tillräckligt enhetliga och placeringen av sidans grunddelar ska vara desamma också efter det att man klickat på länken.

Att klicka på en funktionsknapp ska inte heller medföra oväntade förändringar.

Det är bra om länktexten motsvarar rubriken på den sida dit länken för användaren.

4. Respons till användaren

Visa användaren hens position på webbplatsen

Man ska klart visa användarens nuvarande position på webbplatsen, exempelvis genom att markera navigationsmenyns länk med färg eller med en så kallad länkstig.

Informera om faserna i en funktion som består av flera moment

Om funktionen består av flera moment, ska användaren klart informeras om antalet moment, vilket det aktuella momentet är och vilket nästa steg kommer att vara.

Informera i anknytning till blankettfält vad som ska skrivas in i fältet och i vilken form

Rubriktexterna ska klart beskriva, med termer som användaren känner till, vad som ska skrivas in i blankettfältet. Om det förutsätts att informationen ska skrivas in i noggrant definierad form, ska detta åskådliggöras med exempel i anknytning till blankettfältet.

Informera om funktionen lyckades eller om fel uppstod

När funktionen (exempelvis sändande av en blankett) har lyckats, ska användaren klart och tydligt informeras om detta. Om funktionen misslyckades, ska användaren informeras om felet på ett tydligt sätt och också informeras om hur felet kan korrigeras. Det här lyckas genom att man visar på var felet finns, genom att ge förslag till korrigering eller genom att informera om alternativa metoder.

5. Språk och terminologi

Använd lättläst språk eller klart standardspråk

All text på webbplatsen ska skrivas på konkret och klart standardspråk som utgår från användaren eller på lättläst och lätt språk om det är motiverat med avseende på målgruppen. Det är skäl att undvika långa textmassor och att använda korta stycken, mellanrubriker, listor, bilder och videor.

Det viktigaste ska placeras i början av texten eller markeras på något annat sätt. Texter i länkar och på funktionsknappar ska också vara skrivna på ett språk som är bekant för användaren.

Anvisningar för att skriva lättläst och lätt språk finns på LL-Centers sidor:

Riktlinjer för lättläst

Närmare information

Publicerat: