Tietosuojaseloste, Papunetin uutiskirjeen tilaajat

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä henkilötietoja käyttäjistä kerätään uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä ja mitä henkilötiedoilla tehdään.

Yleinen tietosuoja-asetus (EU 679/2016)

1. Rekisterin pitäjä

Kehitysvammaliitto ry / Papunet-verkkopalvelut
Y-tunnus: 0116608-8
Linnoitustie 2 B
02600 ESPOO
puhelin: (09) 348 090 (vaihde)

2. Yhteyshenkilö rekisteriin liittyvissä asioissa

Nimi: Sami Älli
Puhelin: (09) 348 090 (vaihde)
Sähköposti: sami.alli@kvl.fi

Voit kysyä yhteyshenkilöltä lisätietoa tästä selosteesta tai henkilötietojesi käytöstä.

3. Tietosuojavastaava

Nimi: Marko Peltomäki
Puhelin: (09) 3480 9262
Sähköposti: marko.peltomaki@kvl.fi

4. Rekisterin nimi

Papunetin uutiskirjeen tilaajat

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on henkilön suostumus.

Rekisterin tietoja käytetään Papunet-sivuston ja Papunet-verkkopalveluyksikön ajankohtaisista asioista tiedottamiseen.

6. Rekisterin tietosisältö, tallennettavat tiedot

Sähköpostiosoite

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Liittymispyyntö tehdään verkkosivun kautta: https://papunet.net/uutiskirje/.

Lisäksi yhteystietoja kerätään koulutuksissa ja tapahtumissa henkilöiltä ja organisaatioilta, jotka ilmaisevat kiinnostuksensa uutiskirjeen välittämään tietoon ja antavat suostumuksensa.

8. Tietojen luovuttamien ja siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, eikä niitä luovuteta ulkopuoliselle taholle pois lukien palveluntarjoajamme hallitsema ja turvaama palvelin, johon henkilötiedot tallennetaan.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytys

Manuaalista aineistoa ei pidetä. Rekisteri on suojattu nykyaikaisten teknisten ratkaisujen avulla (palomuurit, henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat, palveluntarjoajan muut tekniset ratkaisut)

Käyttöoikeus rekisteriin on vain niillä Kehitysvammaliitossa työsuhteessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseen. Kyseisillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus ja omat henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat.

Tietoja säilytetään niin kauan, kunnes rekisteröity itse poistuu rekisteristä uutiskirjeessä olevan poistumislinkin kautta tai tekee poistamispyynnön kohdassa (2) nimetylle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

10. Tarkastusoikeus, kielto-oikeus ja rekisteristä poistuminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016) mukaan oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen asiakassuhde. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustuspyyntöä laissa määrätyin perustein. Rekisteröidyllä on myös oikeus maksutta vastustaa tietojen käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa (2) nimetylle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Rekisteriin tallennettu henkilö voi poistua rekisteristä uutiskirjeen lopussa olevan poistumislinkin kautta tai ottamalla yhteyttä kohdassa (2) ilmoitettuun rekisteriasioiden yhteyshenkilöön.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitysvammaliitto ry pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 27.9.2023.