OIVA-vuorovaikutusmalli

OIVA on video-ohjaukseen perustuva työskentelymalli puhevammaisten ihmisten vuorovaikutuskumppaneille.

Videolla OIVA-ohjaajat Kati Malvila, Susanna Lillia-Hämäläinen, Sanna Pesonen ja Satu Mustonen-Eskelinen kertovat, miten OIVA lisää lähi-ihmisten tietoisuutta hyvistä vuorovaikutustavoista. OIVA on voimauttava tapa ohjata yhteisöjä, vahvistaa puhevammaisen ihmisen aloitteellisuutta ja tuoda vuorovaikutukseen lisää iloa. Video: Kehitysvammaliiton Tikoteekki.

Toimintamallia on käytetty erityisesti puhumattomien – eleillä, ilmeillä ja toiminnalla kommunikoivien, vaikeasti kehitysvammaisten ja vahvasti autismikirjolla olevien sekä muistisairauden loppuvaiheessa olevien ihmisten yhteisöissä.

OIVA sopii myös yhteisöihin, joiden jäsenillä on lievempiä puheen ja kommunikoinnin pulmia. OIVAsta ovat hyötyneet mm. kuvia, tukiviittomia tai muita kommunikoinnin tukikeinoja (AAC) tarvitsevat lapset, nuoret ja aikuiset sekä heidän läheisensä.

OIVA on video-ohjaukseen perustuva työskentelymalli puhevammaisten ihmisten vuorovaikutuskumppaneille. Siinä hyödynnetään arkiympäristössä videoituja, puhevammaisen ihmisen ja kumppaneiden välisiä vuorovaikutustilanteita. Hyvät vuorovaikutustavat tuodaan näin näkyviksi ja yhteiseen käyttöön. Tutkimusten mukaan vuorovaikutustaitojen vahvistaminen antaa myös työntekijöille uutta intoa ja lisää hyvinvointia.

OIVA-vuorovaikutusmallin työmuotoja ovat OIVA-prosessi ja OIVA-klinikka. Tikoteekki järjestää noin vuoden kestäviä OIVA-ohjaajakoulutuksia ja noin viisi kuukautta kestäviä OIVA-klinikan valmentajakoulutuksia. OIVA-ohjaajilla on oikeus ohjata OIVA-prosesseja. Koulutuksen alkaessa osallistujan organisaatio liittyy Kehitysvammaliiton Tikoteekin ylläpitämään OIVA-verkostoon.

OIVA-klinikan valmentajakoulutuksessa opiskelija saa tiedot, taidot ja työvälineet OIVA-klinikkajaksojen ohjaamiseen.

OIVA-prosessi

OIVA-ohjaajan ohjaama OIVA-prosessi kestää vajaan vuoden ja sisältää kymmenen tapaamista. Prosessi on tarkoitettu työntekijätiimille, joka haluaa miettiä tapojaan kohdata puhevammaiset asiakkaat ihmislähtöisellä tavalla. Prosessin aikana työntekijät videoivat asiakkaidensa vuorovaikutusta. Yhteisissä tapaamisissa videoita havainnoidaan voimavaralähtöisesti ja työntekijät oppivat tulkitsemaan puhevammaisen ihmisen hienovaraisia viestejä sekä tulevat tietoisemmiksi omasta osaamisestaan.

OIVA-klinikka

OIVA-klinikkaan osallistuu puhevammainen ihminen ja hänen läheisensä – esimerkiksi vanhemmat, kuntouttajat ja lähityöntekijät. Klinikkaa ohjaa OIVA-ohjaaja tai -valmentaja. OIVA-klinikassa puhevammainen ihminen ja hänen läheisensä havainnoivat videolta vuorovaikutustaan eri ympäristöissä. OIVA-klinikka kestää 4–5 kuukautta ja siihen sisältyy kuusi ohjaustapaamista.

OIVA-prosessin ja OIVA-klinikan aikana työntekijät oppivat myös käyttämään tietoisesti osaavan kumppanuuden elementtejä. Nämä elementit on kiteytetty LOVIT®-muistisääntöön, josta on tietoa myös Papunetissä. Muistisääntö auttaa jäsentämään ajattelua ja yhteistä keskustelua OIVA-prosessin tai -klinikan videopohjaisessa ohjausprosessissa.

OIVA-vuorovaikutusmalli® on kehitetty Kehitysvammaliiton Tikoteekissa ja se kuuluu kansainväliseen videopohjaista ohjausta kehittävään ja hyödyntävään VERP-yhteisöön (Video Enhanced Reflective Practice).

Lisätietoa

OIVA-vuorovaikutusmalli® (Kehitysvammaliiton Tikoteekki)

OIVA-koulutus (Kehitysvammaliiton Tikoteekki)

LOVIT®-muistisääntö vuorovaikutuksen elementeistä

Teksti: Kehitysvammaliiton Tikoteekki