WCAG 2.1:s uppbyggnad och användning

WCAG 2.1 riktlinjerna innehåller principer för tillgängligt webbinnehåll, allmänna anvisningar och testbara framgångskriterier.

Principer

WCAG 2.1 riktlinjerna baserar sig på fyra (4) principer, som utgör en grund för tillgängligt webbinnehåll:

  1. Webbplatsen ska vara möjlig att uppfatta: Informationen och komponenterna i användargränssnittet (exempelvis tryckknappar och textfält) på webbsidorna ska presenteras i sådan form att användaren kan uppfatta dem.
  2. Webbplatsen ska vara hanterbar: Komponenterna i användargränssnittet och navigeringen ska vara hanterbara. Alla funktioner på webbplatsen ska kunna utföras också med hjälpmedel (exempelvis med skärmläsningsprogram).
  3. Webbplatsen ska vara begriplig: Informationen på webbsidorna ska vara språkligt begriplig. Användargränssnittets funktionalitet ska vara logisk och begriplig.
  4. Webbplatsen ska vara robust: Innehållet ska vara tillräckligt robust, så att det på ett pålitligt sätt kan tolkas med olika apparater och program, inklusive hjälpmedelsprogram.

Anvisningar

WCAG 2.1 riktlinjerna innehåller sammanlagt tretton (13) anvisningar. Dessa ger utvecklare och utvärderare av webbplatser en mångsidig bild av vad de ska ta i betraktande för att garantera tillgänglighet.

Framgångskriterier

WCAG 2.1 riktlinjernas alla tretton anvisningar innehåller många framgångskriterier. Framgångskriterierna uppgår till sammanlagt sjuttioåtta (78) kriterier. I kriterierna anges vad som krävs av webbsidor för att de ska kunna uppfylla framgångskriterierna. Kriterierna är av tre nivåer: A (lägsta), AA, AAA (högsta).

Lagstiftningen kräver att en webbplats till sin tillgänglighet ska uppnå nivå AA enligt WCAG 2.1 riktlinjerna. Det här innebär att webbplatsen ska uppfylla alla framgångskriterier för nivåerna A och AA. Framgångskriterierna för nivå AA är sammanlagt femtio (50) till antalet.

Om webbplatsen inte uppfyller något enskilt kriterium för nivå A, blir webbplatsens tillgänglighetsklassificering noll, trots att de övriga framgångskriterierna skulle uppfyllas. Om webbplatsen uppfyller alla kriterierna för nivå A, men inte alla kriterier för nivå AA, blir tillgänglighetsklassificeringen för webbplatsen A.

Användning av WCAG 2.1 som stöd för utvärdering

Sakkunniga som utvärderar en webbplats tillgänglighet kan dra nytta av WCAG 2.1 riktlinjerna. I sakkunnigutvärderingen av webbplatsen går man igenom alla enskilda framgångskriterier för den önskade tillgänglighetsnivån (exempelvis nivå AA).

Det är viktigt att utvärdera webbplatsens många olika undersidor, olika sidbotten och typisk användning av webbplatsen. Till många typiska användarsituationer hör ofta flera olika moment och undersidor. Det är inte nödvändigt att utvärdera webbplatsens varje enskild undersida.

Publicerat: