Sairaalapassi

Sairaalapassi on asiakkaan henkilökohtainen lomake, jonka hän tuo mukanaan vastaanotolle, päivystykseen tai sairaalaan. Sen avulla asiakas kertoo itsestään, kommunikoinnistaan, terveydestään ja sairauksistaan sekä tuen tarpeistaan tutkimus- ja hoitotilanteissa ja sairaalassa ollessaan. Passi ei ole lääketieteellinen asiakirja, vaan opas, joka antaa henkilökunnalle tärkeää tietoa asiakkaan kohtaamiseen.

Mitä hyötyä passista on?

Passin käyttö vahvistaa henkilön oikeuksien toteutumista, yhdenvertaisuutta ja palvelun saavutettavuutta. Passi antaa terveydenhuollon työntekijöille tietoa asiakkaan vammasta aiheutuvista tuen tarpeista ja tukemisen tavoista. Näin he pystyvät tekemään yksilöllisiä kohtuullisia mukautuksia, mihin YK:n vammaissopimus ja yhdenvertaisuuslaki velvoittavat.

Passi helpottaa työntekijöiden työtä ja parantaa palvelun ja hoidon laatua, turvallisuutta ja tehokkuutta. Se auttaa vuorovaikutuksessa potilaan kanssa. Passin käyttö ehkäisee potilaan ja henkilökunnan psyykkistä kuormittumista, kun henkilökunta tietää toimia hänen erityispiirteensä ja -tarpeensa huomioon ottaen. Erityisesti, jos paljon tukea tarvitseva henkilö joutuu menemään yksin sairaalaan, niin tieto hänen terveydentilastaan, tarpeistaan, toimintatavoistaan ja tottumuksistaan siirtyy passin avulla terveydenhuollon henkilöstölle.

Mitä tietoja sairaalapassi sisältää?

Passissa henkilö kuvailee seuraavia asioita:

Tietoa itsestä

Nimi, yhteystiedot, kohtaamiseen ja kontaktin ottoon liittyvät erityistarpeet.

Vuorovaikutus

Miten hyvin ymmärrän puhetta. Puhe ja muut ilmaisutavat. Miten kommunikoimme keskenämme, jotta ymmärrämme toisiamme. Kommunikaation apuvälineet ja niiden käyttö. Kuka on tulkkini. Onko minulla kuulemiseen ja näkemiseen liittyviä tarpeita. Miten vahvistat itsemääräämistäni.

Terveydentila

Millainen persoona olen. Perussairaudet, riskitiedot, lääke-, ruoka- ja muut allergiat, lääkehoito ja miten otan lääkkeeni. Jos ei halua kertoa passissa tietoja, niin se pyydetään mainitsemaan.

Päivittäiset toiminnot ja mieluisat tekemiset

Miten ne sujuvat, mitä apua tarvitsen, miten toimien autat minua, millaiset tottumukseni ovat. Liikkuminen ja liikkumisen apuvälineet, Vessa-asiat ja hygienia. Syöminen ja juominen.  Pukeutuminen ja peseytyminen, Nukkuminen ja päivälepo. Mistä tykkään ja en tykkää. Miten vahvistat turvallisuuden tunnettani sairaalassa ollessani. Kulttuurin ja uskonnon huomiointi.

Tutkimus- ja hoitotilanteet

Mitä järjestelyjä tarvitsen (tilanteiden sujuvuus sekä psyykkinen ja fyysinen turvallisuus). Miten ilmaisen kipua. Mistä tiedät, että pelkään. Miten suhtaudun tutkimus- ja hoitotilanteisiin. Miten toimenpiteet sujuvat parhaiten. Hoitopalautteeseen liittyvät mukautukset.

Kuinka passia käytetään?

Henkilö voi täyttää sähköisen tai paperisen sairaalapassin yhdessä omaisen tai läheisen, tukihenkilön, lähityöntekijän, hoitohenkilökunnan ja/tai tulkin kanssa. Päivitys on hyvä tehdä tilanteiden muuttuessa ja vähintään vuosittain.

Passi on luottamuksellinen ja henkilö itse päättää passin käytöstä. Henkilökunnan tulee huolehtia passin ja siinä kerrottavien tietojen salassapidosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Vain työtehtäviensä vuoksi perustellusti ja välttämättä tarvitsevilla on oikeus saada passin tietoja. Terveydenhuollossa on hyvä tarkistaa passin ajantasaisuus ja terveystiedot. Tulee myös ottaa huomioida, jos asiakas konkreettisessa tilanteessa ja kommunikoinnin toimiessa luotettavasti, ilmaisee mieltymyksensä tai toiveensa eri tavalla kuin passissa. Asiakkaan luvalla passista voi ottaa kopion käyttöön ja tallentaa potilastietoihin.

Materiaalit

Sairaalapassi, vinkkikortit (pdf) (Lapha.fi)

Sairaalapassi, käsin täytettävä versio (pdf) (Lapha.fi)

Sairaalapassi, word-ohjelmassa täytettävä versio (docx) (Lapha.fi)