Multisensorinen toiminta

Multisensorisessa toiminnassa pyritään miellyttävien aistikokemusten ja -elämysten kautta saavuttamaan suotuisa vireystila oppimiselle, mielikuvitukselle, tunteille, luovuudelle, itseluottamuksen rakentumiselle, stressin ja paineiden vähentymiselle sekä vuorovaikutukselle.

Multisensorisesta toiminnasta käytetään myös termejä multisensorinen työ ja snoezelen-menetelmä. Marja Sirkkolan (2012) mukaan kyseessä on sateenvarjotermi. Termi viittaa kaikkiin toiminnallisiin ja luoviin hyvinvointialan, opetuksen ja kulttuurin työmenetelmiin, joissa hyödynnetään ihmisen moniaistisuutta kokemusmaailman ja ympäristön suhteen.

Yleisimmät aistit (näkö, kuulo, tunto, haju, maku, liike ja kipu/kivuttomuus) ja niiden yhdistelmät sekä puutteet aiheuttavat haasteita merkityksellisen elämän kokemiselle. Avuksi tarvitaan sekä riittävän esteetöntä moniaistista ympäristöä että apuvälineitä ja työmenetelmiä, jotka auttavat ihmistä selviytymään parhaalla mahdollisella tavalla.

Multisensorinen työ on monialaista, tieteellisesti tutkittua, eettistä ja innovoivaa työtä. Sen taustalla ovat erityisesti Snoezelen (Hulsegge & Verheul 1987), Multisensory Environments (Pagliano 1999, 2001, 2010), Sensory Integration (Ayres 2008), mutta myös lukuisat musiikkiin, liikkeeseen, taiteeseen ja kehotietoisuuteen liittyvät kuntoutuksen menetelmät.

HAMKissa kehitetty ”Sosiokulttuurinen Multisensorinen työ” (Sirkkola 2010) perustuu edellisten lisäksi myös sosiaalipedagogiseen ajatteluun (Hämäläinen & Kurki 1997).

Aistihuoneet ovat osa multisensorista toimintaa

Multisensorisessa toiminnassa käytetään useimmiten erityisesti siihen tarkoitukseen luotuja elämystiloja eli aistihuoneita. Aistihuoneet ovat muunneltavissa erilaiseen toimintaan, esimerkiksi aktivoimiseen tai rentoutumiseen. Aistihuoneet sisältävät nykyään myös interaktiivista eli vuorovaikutteista tekniikkaa, joka mahdollistaa asiakkaiden osallistamisen toimintaan.

Sointu (CRDL) on Hollannissa kehitetty vuorovaikutteinen instrumentti, joka muuntaa käyttäjiensä kosketuksen ääneksi. Se on tarkoitettu kommunikoinnissa tai vuorovaikutuksessa tukea tarvitseville ihmisille ja heidän kommunikointikumppaneilleen. Sointu-laite houkuttelee leikilliseen yhdessäoloon ja lähestymään toista koskettamalla. Laite yhdistää kosketuksen ja äänen ja luo yhteyden toiseen ihmiseen ilman sanoja. Videolla toimintakeskuksen työntekijä kertoo kokemuksia Sointu-laitteen hyödyistä ja käyttömahdollisuuksista eri asiakasryhmien kanssa. Videolla nähdään myös Sointu-laitteen käyttöä tilanteessa, jossa työntekijä ja asiakas virittäytyvät yhdessäoloon. Video: Kehitysvammaliiton Tikoteekki.

Aistihuoneissa pyritään aktivoimaan kaikkia aisteja, ja niihin on helppo ja miellyttävä tulla. Erilaiset visuaaliset ratkaisut tekevät tilasta näköaistin kannaltaa kiinnostavan. Kuuloaistia aktivoidaan musiikilla tai ihmisen ja luonnon äänillä. Tuntoaisti saa virikkeitä erilaisista pinnoista ja miellyttävistä esineistä, joita voi kosketella. Hajuaistia stimuloidaan miellyttävillä tuoksuilla, ja makuaistia voidaan aktivoida ruualla ja juomilla.

Lähteitä ja lisää tietoa

Aistihuone rohkaisee kokeilemaan ja kommunikoimaan (Tikonen-verkkolehti, Tikoteekki 2022)

Ayres, A.J. (1992). Kun lapsi ei opi leikkimään. Aistitoimintojen yhdentymishäiriöt ja sensorisen integraation terapia. VAPK-kustannus. Valtion painatuskeskus. Helsinki.

Ayres, A.J. (2008). Aistimusten aallokossa. Sensorisen integraation häiriö ja terapia. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Hulsegge, J. & Verheul, A. (1987). Snoezelen. Another World: A practical book of sensory experience environments for the mentally handicapped. Rompa.

Jaakko Salonen aistien asialla (Tikonen-verkkolehti, Tikoteekki 2021)

Pagliano, P. (1999). Multisensory Environments. David Fulton Publishers. London.

Pagliano, P. (2001). Using Multisensory Environments. David Fulton Publishers. London.

Pagliano, P. (2012). The Multisensory Handbook. A Guide for children and adults with sensory learning disabilities. David Fulton Book. Routledge. London

Sari Laitinen työskentelee olemuskielisten asiakkaiden kanssa luovasti ja aikaa antaen (Tikonen-verkkolehti, Tikoteekki 2023)

Sirkkola, M. (2010). Multisensory Environments in social care: Participation and empowerment in sociocultural multisensory work. HAMKin e-julkaisuja 9/2010. Hämeenlinna. (Theseus)

Sirkkola, M. (2014). Everyday Multisensory Environments, Wellness Technology and Snoezelen: ISNA-MSE’s XII World Conference 30. – 31.10.2014, HAMK University of Applied Sciences, Visamäki, Finland. (Theseus)

Teksti: Maija Ylätupa (Papunet) yhteistyössä Multisenso-verkoston asiantuntijoiden kanssa.
Video: Kehitysvammaliiton Tikoteekki