HYPin toteutus

Perehdytysmateriaalista saa ohjeita ja välineitä toimintamallin käynnistämiseen, toteutukseen ja vaikutusten arviointiin.

Perehdytysmateriaali on jaettu neljään eri vaiheeseen. Jokaiseen vaiheeseen sisältyy tulostettavia oheismateriaaleja. Voit myös tulostaa tämän materiaalin oheismateriaaleineen tästä: HYP – Opas paljon tukea tarvitsevien ihmisten vuorovaikutuskumppaneille (pdf)

Kuka tahansa työntekijöistä voi olla toiminnan käynnistäjä ja kutsua muut työntekijät toiminnan esittely- ja käynnistyskokouksiin. Kokoukset on hyvä pitää viikon välein. Kokouksiin kannattaa varata aikaa 45 minuuttia.

1. HYP-toiminnan esittelykokous

Esittelykokouksessa toiminnan käynnistäjä esittelee HYP-toimintamallin opasvihkosen ja esitteen avulla. Kokouksessa pohditaan, onko yhteisössä ihmisiä, jotka tarvitsevat työntekijöiltä erityistä tukea vuorovaikutukseen. Käydään läpi käytännön asioita, joita HYP-toimintaan liittyy. Sovitaan viikon päähän uusi aika varsinaiselle käynnistämiskokoukselle.

Keskusteltavat asiat:

Millaisia ajatuksia HYP-toimintamalli herättää?

Kenen kanssa HYP-jakson voisi aloittaa?

Kuka on yhteydessä asiakkaan läheiseen ja kertoo HYP-hetkistä?

Miten työntekijät seuraavat HYP-hetkien toteutumista?

Käytetäänkö videointia HYP-seurantalomakkeiden lisäksi? Kuka pyytää videointiin luvat?

Milloin järjestetään käynnistyskokous? Aika sovitaan viikon päähän esittelykokouksesta.

2. HYP-jakson käynnistyskokous

Kokouksessa kerrataan HYPin idea ja keskustellaan asioista, jotka ovat mahdollisesti jääneet mietityttämään edellisen tapaamisen jälkeen. Kokouksessa ideoidaan yhdessä HYPin toteutustapoja ja sovitaan HYP-jakson tavoitteesta sekä käytännöistä.

Keskusteltavat asiat:

Jäikö jokin asia mietityttämään edellisen tapaamisen jälkeen?

Kertaus HYPistä oheismateriaalin avulla.

Ideointi HYPin totetustavoista. Millaisia asioita HYP-hetkissä voisi tehdä? Käytännön esimerkkejä.

Kysymyksiä ennen jakson aloittamista. Mitä hyötyä yhteisöllemme voi olla HYP-hetkistä? Millä perusteella valitsimme kumppanin, jonka kanssa toteutamme HYP-jakson? Miten toivomme hänen hyötyvän tästä jaksosta?

Sovittavat asiat käytännön toteutuksesta. Jokainen kirjaa muistiinpanot HYP-hetken jälkeen seurantalomakkeelle. Kuka työntekijöistä tekee HYP-jakson lopussa yhteenvedon koostelomakkeelle? Kuka työntekijöistä aikatauluttaa HYP-hetket yhteisön kalenteriin, työvuorolistaan ym.? Miten varmistetaan, että HYP-hetkiä ei häiritä ja keskeytetä? Milloin järjestetään yhteenvetokokous?

3. HYP-hetkien toteutus ja seuranta

Huomioiva yhdessäolo toteutuu, kun keskityt olemaan vuorovaikutuskumppanisi kanssa ja siirrät kaikki muut asiat ja tehtävät syrjään. Voit kertoa kumppanillesi HYP-hetkestä kuvalla, jonka voit tulostaa sivun lopussa olevista oheismateriaaleista.

Ole 10 minuuttia kumppanisi kanssa ja keskity 100 %:sti vain häneen. Tilanteessa ei ole muuta tavoitetta kuin mukava yhdessäolo.

Kokeile erilaisia asioita kumppanisi kanssa ja katso, miten hän reagoi eli vastaa niihin. Vastaako hän nopeasti, hitaasti, kielteisesti, myönteisesti, kiinnostuneesti vai vetäytyykö hän pois? Jos kaipaat ideoita siihen, mitä voisitte tehdä HYP-hetkissä, tutustu Yhteinen hetki -kortteihin.

Joskus vuorovaikutuksessaan tukea tarvitsevat ihmiset reagoivat parhaiten sellaiseen tekemiseen, jota he tekevät myös itse. Havainnoi, mitä kumppanisi tekee, jos ääntelet tai liikutat itseäsi samalla tavalla kuin hän.

Havainnoi, millaista yhdessäolonne on. Onko se hidasta, nopeaa, äänekästä, pehmeää, yksinkertaista, toistavaa…? Ennen kaikkea havainnoi, onko vuorovaikutuksenne hänen kannaltaan mielekästä.

Mitä HYP-hetken aikana tapahtui? Kirjaa havaintosi seurantalomakkeelle.

Voit myös videoida HYP-hetkiä, jos olette niin sopineet. Videot auttavat havainnoimaan onnistuneita vuorovaikutustapoja ja vuorovaikutuksen edistymistä HYP-jakson päättyessä.

4. HYP-jakson vaikutusten arviointi

Huomioivan yhdessäolon toteutumista ja vaikutuksia arvioidaan yhteisössä määräajoin. Arviointi tapahtuu yhteenvetokokouksessa jokaisen HYP-jakson päätteeksi. Kokoukseen on hyvä varata aikaa 45 minuuttia.

HYP-jakson yhteenvetokokoukseen osallistuvat käynnistäjä sekä toiminnassa mukana olleet työntekijät ja yksikön esihenkilö. Ennen yhteenvetokokousta yksi työntekijöistä täyttää koostelomakkeen, jonne hän poimii keskeiset ajatukset seurantalomakkeille kirjatuista muistiinpanoista.

Työntekijät voivat halutessaan kutsua yhteenvetokokoukseen myös jonkun ulkopuolisen työntekijän kuten puheterapeutin, psykologin, toimintaterapeutin tai Oiva-vuorovaikutusmallia toteuttavan OIVA-ohjaajan. Lisätietoa OIVA-vuorovaikutusmallista ja OIVA-ohjaajista. (Kehitysvammaliiton Tikoteekki)

Kysymyksiä HYP-jakson lopussa -lomakkeen avulla käydään keskustelua aiheista

Miltä HYP-jakso on tuntunut?

Mitä merkitystä sillä on ollut vuorovaikutukseen?

Miten toimintaa jatketaan?

Tulostettavat perehdytysmateriaalit

HYP – Opas paljon tukea tarvitsevien ihmisten vuorovaikutuskumppaneille (pdf)

HYPin teoriatausta ja tutkimusnäyttö (pdf)

Esite HYP-toimintamallista (pdf)

Diasarja käynnistämiskokoukseen (pptx)

HYP-tunnistekuva (png), kuva: Kirsi Alastalo

Tulostettavat lomakkeet

Kuvauslupalomake videointiin (docx)

HYP-seurantalomake (docx)

HYP-koostelomake (docx)

Kysymyslomake HYP-jakson lopussa (docx)

Teksti ja materiaalit: erityisasiantuntija Kaisa Martikainen / Kehitysvammaliiton Tikoteekki