Kommunikoinnin kuntoutus

Kommunikoinnin kuntoutus on lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu terveydenhuollossa tehtyyn kommunikoinnin arviointiin ja kuntoutussuunnitelmaan.

Kommunikoinnin kuntoutus sisältää myös kommunikoinnissa tarvittavien apuvälineiden hankkimisen. 

Miten kuntoutusta saa?

Kuntoutuksen tavoitteet ja toteutustavat

Kommunikoinnin kuntoutuksen kokonaistavoitteita voivat olla häiriöiden ennaltaehkäiseminen, kehityksen tukeminen ja vahvistaminen, häiriöiden korjaaminen, olemassa olevien taitojen ylläpitäminen tai ennakoitavissa olevan taantumisen hidastaminen.

Kuntoutuksen tavoitteet määritellään aina yhteistyössä kuntoutujan sekä hänen yhteisönsä kanssa.

Kommunikoinnin kuntoutuksen osatavoitteita voivat olla

  • vuorovaikutuksen varhaisten valmiuksien ja taitojen kehittyminen – jos kommunikoinnin perusta on puutteellinen
  • puheen ja kielen kehityksen tukeminen – jos lapsen puhekyky ei etene
  • puheilmaisun selkiyttäminen – jos puhe on epäselvää
  • kielellisten taitojen kuntoutus – jos kielelliset taidot on menetetty äkillisesti
  • kommunikointi puhetta korvaavilla keinoilla – jos puhekyky ei kehity tai on menetetty äkillisesti.

Kommunikointi opitaan ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Kuntoutujan lähiyhteisön eli perheenjäsenten ja muiden päivittäisten kommunikointikumppanien rooli korostuu kommunikoinnin kuntoutuksessa riippumatta siitä, minkä ikäinen kuntoutuja on.

Yhtä oleellisesti tavoitteisiin ja keinoihin vaikuttavat kuntoutujan sekä hänen lähi-ihmistensä tarpeet ja toiveet (motivaatiotekijät).

Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin kuntoutuksessa kuntouttajan yhteistyökumppaneita ovat tukea tarvitsevan ihmisen lisäksi hänen läheisensä. Läheisiä voivat olla perheenjäsenet ja ammattilaiset. Videolla esitellään tapoja, joilla kuntouttaja ohjaa yhteisöä ja tekee yhteistyötä asiakas- ja voimavaralähtöisesti.

Lisätietoa kommunikoinnin kuntoutuksen vaiheista ja sisällöstä.

Kuntoutus perustuu kommunikoinnin arviointiin

Kommunikoinnin arvioinnissa kartoitetaan henkilön kyky olla vuorovaikutuksessa ja kommunikoida sekä hänen tarpeensa kommunikoinnin apuvälineisiin.

Kommunikoinnin kuntoutus- ja apuvälinetarve kirjataan henkilökohtaiseen kuntoutussuunnitelmaan. Kommunikoinnin arvioinneista ja kuntoutuksen suunnittelusta vastaavat puheterapeutit.

Lisätietoa puheterapiasta.

Arvioinnissa huomioidaan kokonaisvaltaisesti henkilön fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä sosiaaliset verkostot, elämäntilanne ja toimintaympäristöt.

Kommunikoinnin osalta kartoitetaan kyky sanattomaan ja sanalliseen tai symboleilla tapahtuvaan viestintään. Sanattomia viestintäkeinoja ovat luonnolliset eleet ja olemuskieli. Sanallinen viestintä voi tapahtua myös symboleilla kuten kuvilla tai piirtämällä, tukiviittomilla tai blisskielellä.

Apuvälinetarpeen kartoitus ja hankinta sisältyvät kuntoutukseen

Kuvilla, blisskielellä ja kirjoittamalla tapahtuva kommunikointi edellyttää apuvälineitä, joihin kommunikoinnissa tarvittavat sanastot on koottu.

Tietoa kommunikoinnin apuvälineistä

Apuvälinetarpeen kartoitus sekä apuvälineiden kokeilu ja hankinta sisältyvät kommunikoinnin kuntoutukseen. Teknisten kommunikoinnin apuvälineiden valinnassa ja sanaston suunnittelussa tarvitaan usein moniammatillista osaamista.

Tietoa kommunikoinnin apuvälinepalveluista (Tikoteekki-verkosto)

Tietoa kommunikoinnin apuvälinepalveluista omalla alueellasi (Tikoteekki-verkosto)

Kuntoutusta täydentävää palvelua läheisille

Kommunikoinnin kuntoutusta voidaan tarvittaessa täydentää puhevammaisen läheisille suunnatulla kommunikaatio-opetuksella ja -ohjauksella.

Artikkeleita

MaryAnn Romski, Rose A. Sevcik, Andrea Barton-Hulsey & Ani S. Whitmore: Early Intervention and AAC: What a Difference 30 Years Makes. AAC, 31, 181-202. (Taylor & Francis Online)

Light J, McNaughton D, Weyer M ym. Evidence-based literacy instruction for individuals who require augmentative and alternative communication: a case study of a student with multiple disabilities. Semin Speech Lang 2008;29:120–32 (PubMed)

Millar DC, Light JC, Schlosser RW. The impact of augmentative and alternative communication intervention on the speech production of individuals with developmental disabilities: a research review. J Speech Lang Hear Res 2006;49:248–64 (PubMed)

Romski M, Sevcik RA. Augmentative communication and early intervention: Myths and realities. (Washington Edu)

Law J, Garrett Z, Nye C. Speech and language therapy interventions for children with primary speech and language delay or disorder. Cochrane Database Syst Rev 2003;3:CD004110 (PubMed)

Näkökulmia

Ajoitus ja motivaatio apuvälineen käyttöönotossa afaattisilla aikuisilla (Tikonen 2018, Tikoteekin julkaisu)

Tiedätkö, mihin käyttämäsi kuntoutusmenetelmät perustuvat (Tikonen 1/2019, Tikoteekin julkaisu)

Yhteistoiminnallisuus AAC-kuntoutuksessa (Tikonen 1/2018, Tikoteekin julkaisu)

Tietosuojaseloste